Jednota českých právníků

V pondělí 14. 1. 2019 se v pražském sídle České advokátní komory uskutečnilo další setkání signatářů Memoranda o spolupráci, tj. zástupců Jednoty českých právníků, České advokátní komory, Notářské komory České republiky, Exekutorské komory České republiky, Soudcovské unie České republiky, Unie státních zástupců České republiky a Unie podnikových právníků ČR. Na programu mělo vyhodnocení dosavadní spolupráce, dále tradiční téma mlčenlivosti právnických profesí a svobodného přístupu k informacím a návrh spolupráce v roce 2019.

Po přivítání hostitelem a rekapitulaci programu nadnesl JUDr. Vladimír Jirousek nejaktuálnější témata, která se dotýkají zejména profesních komor, a to návrh zákona o lobbingu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který se týká tzv. whistle-blowingu, tedy situace, kdy osoby v určité pozici vůči právnické osobě nebo orgánu veřejné moci zjistí protiprávní jednání a učiní o tom oznámení. Pokud jde o návrh zákona o lobbingu, uvedl, že Česká advokátní komora, která je v postavení orgánu veřejné správy, a tedy by neměla být v intencích návrhu tohoto zákona lobbistou, musí současně hájit zájmy řady advokátů a advokátních kanceláří, jejichž činnost mnohdy nepochybně lobbingem bývá. V rámci legislativního procesu  ČAK zaujala stanovisko, že návrh zákona v předloženém rozsahu, oproti původně uvažovanému značně okleštěnému, je zbytečný, neboť tato problematika by mohla být, stejně jako v řadě jiných zemí, dostatečně regulována etickými kodexy. V diskusi k této problematice rezonoval shodný názor, že regulace lobbingu ostatní profesní komory netrápí tolik, jako advokáty, a měla by opravdu být ponechána jen na tzv. soft law, tj. dobrovolné samoregulaci např. etickými kodexy jak již navrhla ČAK. JUDr. Brejchová potvrdila, že tak učinila i  Unie podnikových právníků ČR prostřednictvím Svazu průmyslu.  Prezident Notářské komory ČR Mgr. Neubauer i prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Plášil, souhlasili s výkladem ČAK, že profesní komory nejsou lobbisty, informovali, že jejich komory v rámci připomínek k zákonu přesto doporučily, aby v případném zákoně komory byly výslovně vyloučeny z této regulace.

Diskuse k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů navázala na v minulosti obšírně prodiskutované téma profesní mlčenlivosti, které bylo na programu i tohoto lednového setkání. Dr. Jirousek upozornil na kolizi tohoto návrhu s jinými právními předpisy, zejména s ohledem na profesní mlčenlivost. Bylo by totiž zásadním problémem, pokud by whistle-blower v rámci svého oznámení porušil povinnost mlčenlivosti. Je totiž otázkou, zda by to např. v případě advokátního koncipienta mohlo být důvodem k rozvázání jeho pracovního poměru, což návrh zákona, který sice na jedné straně uznává neporušitelnost povinnosti mlčenlivosti stanovené zákonem, ale naproti tomu zákazem odvetných opatření, včetně zákazu výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru, vylučuje. Česká advokátní komora je proto přesvědčena, že návrh zákona se zcela míjí s proklamovaným účelem, neboť se jej dá dosáhnout minimálními zásahy do právního řádu, namísto toho tento návrh nekonzistentním způsobem rozšiřuje státní moc, včetně vytvoření nového úřadu, a byl by zcela zbytečnou administrativní a právní zátěží. V navazující diskusi bylo pochvalně vyzdviženo společné prohlášení České advokátní komory a Unie státních zástupců, že profesní mlčenlivost je nedotknutelná a je základním kamenem soudního procesu. Dr. Jirousek zdůraznil skutečnost, že snahy o její prolomení, v západní Evropě nepředstavitelné, zatěžují především postkomunistické státy. Požádal přítomné, aby v souvislosti s  konferencí k problematice implementace DAC 6, kterou připravuje Česká advokátní komora pro poslance, tuto snahu podpořili a využili všech možností, jak zajistit účast co největšího počtu zákonodárců. V březnu tohoto roku se na téma nadnárodní spolupráce finančních správ bude konat kulatý stůl pro zástupce právnických profesí s pracovníky Ministerstva financí.  Trvalé úsilí ČAK v boji za nezávislost profesních komor  a za ochranu profesní mlčenlivosti v diskusi ocenil nejen Mgr. Neubauer, ale i ostatní. Účastníci dále diskutovali o roli právníků a profesních komor v rámci boje proti praní špinavých peněz.

Novoroční prohlášení předsedy Jednoty českých právníků  JUDr. Pavla Rychetského vrátilo myšlenky zástupců jednotlivých právnických profesí k idejím právního státu, které je třeba chránit před novými nebezpečími v době současného rozpadu společně sdílených hodnot. Právnický stav je povolán být garantem ochrany práv a svobod a výkonu spravedlnosti. V rámci projednání návrhů na další spolupráci v letošním roce Dr. Rychetský velmi pozitivně hodnotil vytvoření platformy pro právníky všech profesí v rámci setkání účastníků Memoranda o spolupráci a tato pravidelná setkání podpořil. Diskutující se zabývali absencí  přirozené autority, která (na rozdíl od minulosti, kdy ji měla akademická obec či tvůrčí svazy) by v současné konzumní společnosti, ve které je potlačována duchovní oblast života, mohla a měla reagovat jednak na různé fóbie, sílící nacionalismus apod. prezentované vesměs lidmi trpícími různými komplexy, které „nabourávají“ základy, na nichž je vybudována naše euroatlantická civilizace, a  dostávající,  za tichého přihlížení většiny, prostor na různých sociálních sítích a následně pak i v médiích. Dr. Rychetský apeloval na to, aby to byli právě příslušníci právnického stavu, kteří budou „hlasateli“ demokratických principů a hodnot, které je nutné neustále připomínat a chránit. Dr. Foukal přivítal zájem mladších kolegů, kteří se i díky rozvíjejícím se aktivitám zapojili do činnosti Jednoty českých právníků, jejímž posláním je upevňování a rozvoj právního státu, demokratického politického systému, právní kultury a právního vědomí. Požádal přítomné zástupce profesních komor a spolků o sdílení důležitých informací s tím, že Jednota jim ráda poskytne prostor ve svém Zpravodaji i na webových stránkách.

Pokud jde o plánované aktivity, Dr. Cihlářová s Dr. Jirouskem pozvali na konferenci „Advokáti proti totalitě“, která se bude konat 5. 11. 2019 a která bude spojena i s interaktivní výstavou v budově Vrchního soudu v Praze, Dr. Plašil z EK informoval o uvažovaných akcích EK k připomenutí 30. výročí sametové revoluce, Mgr. Hořín pozval na střechu paláce Lucerna na akci „Právníci v nejisté době“, kterou USZ s přispěním významných právníků připravuje na počátek léta, Mgr. Mottl připomněl tradiční zasedání Soudcovské unie, které se bude konat v říjnu. Pozornosti si také zaslouží iniciativa předsedy poslaneckého klubu Pirátů k reformě justice.

Závěrem se účastníci shodli, že další setkání by se mělo konat nejpozději hned po letních prázdninách. Místo, čas a vhodné ústřední téma setkání bude včas projednáno.

 

JUDr. Marek Bukva