Jednota českých právníků

Semináře

Přednášející:

JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Zaměření semináře

- Speciality bytového spoluvlastnictví ve vztahu ke spoluvlastnictví jako takovému
- Jednotka, byt, dům a společné části, podíly na společných částech
- Vznik jednotky, vazba vzniku jednotky na vznik společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ)
- Práva a povinnosti vlastníka jednotky, spoluvlastníci jednotky
- Speciality při převodu jednotky
- Správa domu a pozemku –
    a) bez vzniku SVJ
    b) se vznikem SVJ
- Společenství vlastníků jednotek coby právnické osoby
    a) založení a vznik, zrušení a zánik
    b) orgány, jejich působnost a rozhodování
    c) neplatnost rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek
- Zrušení bytového spoluvlastnictví
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na výklad procesních institutů při aplikaci procesní úpravy pozůstalostního řízení dle zák.č. 292/2013 Sb., v platném znění a nové úpravy dědického práva v NOZ s odkazem na dosavadní judikatorní závěry, s poukazem na problémy v praxi v důsledku odlišnosti procesní úpravy od dosavadních procesních postupů a vyplývající spory z projednávání pozůstalosti, které se řeší v tzv. sporném řízení podle občanského soudního řádu.

Přednášející:

 doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci, advokát AK Havel, Holásek & Partners

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na vybrané aspekty zástavního práva, seznámení s dosud publikovanými názory v literatuře a v judikatuře s upozorněním na rizikové momenty v procesu vzniku, existence a zániku zástavního práva a s návrhem opatření vedoucích k jejich eliminaci.

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

Seminář sleduje seznámení s praktickými a výkladovými problémy právní úpravy kupní smlouvy, s poznatky nabytými za dobu účinnosti NOZ, s prvními zkušenostmi s rozhodovací praxí i momentálním stavem odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení, včetně seznámení s významnými soudními rozhodnutími z poslední doby, vztahujícími se k novému právu nebo ještě k úpravě dřívější a jejich použitelnosti i za účinnosti nového práva.

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Nájem a podnájem, aplikace nové právní úpravy – práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců – nájemní smlouva, úskalí při uzavírání smluv, důvody a důsledky neplatnosti nájemní smlouvy – spory o výši nájmu – stavební úpravy a zhodnocení pronajaté nemovitosti, nároky z toho vyplývající – ukončení nájmu výpovědí – spory o ukončení nájmu a vyklizení – zvláštní problematika nájmu bytu, ochrana nájemce – typické soudní spory týkající se nájmu ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející:

JUDr.  Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent  Právnické fakulty UK v Praze 

Zaměření semináře

Aktuální otázky týkající se evidence skutečných majitelů – rozhodování valné hromady na zasedání a mimo ně (včetně změn společenské smlouvy per rollam) – napadení platnosti usnesení valné hromady u soudu – souběh funkce jednatele a pracovního poměru – z nejnovější judikatury k péči řádného hospodáře a k důsledkům jejího porušení – druhy podílů (kdy zvláštní druh, podíl bez podílu na zisku / hlasovacích práv / vypořádacího podílu) – praktické problémy při převodech podílů a kmenových listů – příplatky do vlastního kapitálu – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně
využitelnosti účetní závěrky déle než šest měsíců od závěrkového dne) – vypořádací podíl a jeho výplata.
Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející:

Mgr. Hynek Zoubek, místopředseda Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Výklad základních institutů insolvenčního práva  s přihlédnutím ke změnám insolvenčního zákona provedeným tzv. antišikanózní novelou účinnou od 1.7.2017, jakož i k plánované tzv. oddlužovací novele  –   smysl a předmět úpravy insolvenčního práva, jeho základní pojmy (úpadek a způsoby jeho řešení)   –   vztah insolvenčního řízení k jiným typům civilního řízení  –   postavení věřitelů v insolvenčním řízení a způsob uplatnění pohledávek věřiteli  v insolvenčním řízení včetně institutu osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek.

Diskuse a odpovědi na dotazy

OZNÁMENÍ
Pražského sdružení Jednoty českých právníků (PS JČP)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

            vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha 1), která znemožňuje bezpečné užívání těchto prostor,  oznamujeme

zrušení konání semináře ve čtvrtek dne 8.3.2018

na téma  „Sousedská práva a další otázky ochrany vlastnického práva
v judikatuře NS ČR“

Zaplacené účastnické poplatky budou přihlášeným vráceny.

Velice se omlouváme, o případném náhradním termínu konání tohoto semináře budete včas informováni.

                                                                                              JUDr. B. Burdychová

                                                                                   za koordinátory seminářů PS JČP

Pozor, vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha 1), která znemožňuje bezpečné užívání těchto prostor, je tento seminář zrušen.

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Sousedská práva v novém občanském zákoníku

  • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod.) z pohledu rozhodovací praxe NS ČR –  vysvětlení nové právní  úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. –  jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem  –  typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů –   sousedská práva a zneužití práva,

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský pedagog

Zaměření semináře

Obecná úprava povinnosti k náhradě škody

  • majetková újma (škoda a nemajetková újma – podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy – objektivní a subjektivní odpovědnost – exkulpace a liberace – spolupůsobení škody –  oznamovací  a preventivní  povinnost  – způsob a rozsah škody –  společný závazek k náhradě škody –  vzdání se práva na náhradu škody a její limitace,

Přednášející:

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

Zaměření semináře

Povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu
  • tzv. odpovědnostní typy ve zdravotnictví – poskytování péče na náležité odborné úrovni – porušení povinnosti získat svobodný a informovaný souhlas – nedostatky při vedení zdravotnické dokumentace – příčinná souvislost; újma způsobená věcí;
  • Smlouva o péči o zdraví – porušení smluvní povinnosti – vztah k deliktnímu typu odpovědnosti
  • Škoda a nemajetková újma – odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění – Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví. 

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU v Brně

Zaměření semináře

  • Praktická práce s funkčními pravidly a prostor pro individuální povinnosti při ochraně osobních údajů
  • Synergie ochrany osobních údajů s dalšími mandatorními agendami informační bezpečnosti (kybernetická bezpečnost, ochrana utajovaných informací)
  • Přímé nároky subjektů údajů a jejich soudní ochrana podle českého práva (právo na výmaz, právo na opravu, právo na informace aj.)
  • Systém ochrany osobních údajů v justici – národní řešení mimo GDPR (problematika specifického režimu těchto nároků ve vztahu k justici (tj. ke zpracování osobních údajů v souvislosti se soudním řízením)

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Aktuální problémy exekuční praxe – aplikace přechodných ustanovení četných novel – problematické postavení manžela povinného v exekuci a postih SJM i v souvislosti s novou úpravou soukromého práva – změny exekučního řízení v souvislosti s novelizacemi v insolvenčním právu – praktické otázky střetu exekuce a insolvence – problematika zastavení exekuce, nákladů exekuce – rozhodčí nálezy a notářské zápisy v exekuci – nejnovější judikatura ÚS, NS ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.
Diskuse a odpovědi na dotazy..

Pozor, u tohoto semináře nastala změna místa konání na

Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Superfi ciální zásada – vybrané otázky přechodných ustanovení OZ k pozemkům a stavbám – neoprávněné stavby a přestavek – aktuální judikatura k pozemkům a stavbám.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: Doc.JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Rozlišování kondikcí z plnění a kondikcí nikoli z plnění – struktura kondikcí v OZ – význam generální klauzule – condictio ob rem? – plnění podle rozhodnutí, které bylo následně zrušeno – bezdůvodné obohacení s účastí více osob – předmět obohacení – zvýšení hodnoty majetku nebo služba? – odpadnutí obohacení – tzv. vnucené obohacení.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména: Uzavírání smlouvy o dílo – jednání podnikatelů při jejím uzavírání a změně – využití všeobecných obchodních podmínek – vznik vlastnického práva k předmětu díla – nesení nebezpečí škody – provedení díla – odpovědnost za vady díla – doba plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci – odpovědnost za prodlení – povinnost k náhradě škody – zánik závazků ze smlouvy o dílo. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Historická vychodiska úpravy opravných prostředků v civilním soudním řízení – Odvolání jako universální opravný prostředek proti rozhodnutím soudu prvního stupně – subjektivní a objektivní přípustnost odvolání, lhůty, náležitosti odvolání, odvolací důvody – účastenství v odvolacím řízení – procesní nástupnictví obecně – souvislosti s úpravou dědického řízení – Odvolací řízení, rozhodnutí bez jednání – jednání u odvolacího soudu – Rozhodnutí odvolacího soudu.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Právní úprava ( zák. č. 292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních a prováděcí předpisy) – znaky nesporného řízení – použití obecné části z. ř. s. – místní příslušnost – sousní komisariát – účastníci řízení – opravné prostředky.

Řízení o projednání dědictví – zahájení – zjišťování dědiců a dědického práva – zjišťování aktiv a pasiv – zastavení řízení – vypořádání společného jmění manželů,určení obvyklé ceny – správa pozůstalosti – projednání dědictví a rozhodnutí o dědictví – dodatečně najevo vyšlý majetek. – nabytí dědictví následným dědicem (předpoklady, postup).

Likvidace pozůstalosti – nařízení (předpoklady,účinky) –likvidační správce – likvidační podstata (rozsah zjišťování, správa, zpeněžení) – přihlašování pohledávek ( pasiva likvidační podstaty, přihláška, přezkoumání pohledávek) – rozsah výtěžku – další najevo vyšlý majetek – zastavení likvidace pozůstalosti. Úschovy řízení o pozůstalosti – přijetí úschovy, vydání úschovy. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

Zaměření semináře

Několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem- náležitosti ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení) – právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení – jakým způsobem je právo na spravedlivý proces nejčastěji porušováno obecnými soudy v civilním řízení – dokazování a právo na spravedlivý proces; ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí – poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení – aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU

Zaměření semináře

Zrušení společnosti a družstva – dobrovolné, nucené – rozhodnutím soudu – zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace – pojem likvidace, vstup do likvidace – likvidátor – jeho jmenování, odvolání, předpoklady výkonu této funkce, odpovědnost a odměňování – postavení a fungování orgánů společnosti, družstva po dobu likvidace – fáze a průběh likvidace –formální povinnosti likvidátora spojené se vstupem do likvidace – plnění závazků společnosti, družstva, oprávnění věřitelů – společnost, družstvo coby věřitel – zpeněžení majetku – ukončování likvidace – skončení likvidace – zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku – obnovení likvidace – obnovení společnosti – likvidace společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR

Bytové spoluvlastnictví

Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví – existence dvojího druhu jednotek, přesah úprav zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 – Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a  podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti správy domu a pozemku – Způsoby vzniku jednotky – převody jednotek.

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Přechodná ustanovení týkající se podílového spoluvlastnictví – § 3028 – přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám se zaměřením na spoluvlastnictví a novelu občanského zákoníku – přechodná ustanovení vztahující se speciálně ke spoluvlastnictví – § 3062 – soudní a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu české republiky – Vybrané otázky vypořádání podílového spoluvlastnictví v NOZ z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová , poradkyně místopředsedy NS ČR

Seminář se bude věnovat zejména  :  obecné úpravě vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky – úpravě vztahů v osobních společnostech – úpravě vtahu ve společnosti s ručením omezeným – úpravě vztahů v akciové společnosti – modifikaci vztahů ve společnických ( akcionářských) dohodách – mezím společnických dohod – vztahu mezi  společnickými  dohodami a zvláštními druhy podílů (akcií) – obligačním a korporátním účinkům společnických dohod – judikatuře ke  společnickým  dohodám. Diskuse a odpovědi na dotazy.