Jednota českých právníků

Přednášející:

Doc.JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., člen rekodifi kační komise k NOZ, vysokoškolský pedagog
Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce NSZ Brno

Zaměření semináře

Právnická osoba – dopad pravidel OZ na druhy právnických osob, vč. osob veřejného práva – jednání za obchodní společnost – odpovědnost statutárních orgánů – standardy péče při správě právnické osoby. Poznatky z činnosti státního zastupitelství od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) – vyvinění práv. osob z trestní odpovědnosti dle § 8 odst. 5 TOPO vč. kazuistiky. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Aktuální problémy exekuční praxe – aplikace přechodných ustanovení četných novel – problematické postavení manžela povinného v exekuci a postih SJM i v souvislosti s novou úpravou soukromého práva – změny exekučního řízení v souvislosti s novelizacemi v insolvenčním právu – praktické otázky střetu exekuce a insolvence – problematika zastavení exekuce, nákladů exekuce – rozhodčí nálezy a notářské zápisy v exekuci – nejnovější judikatura ÚS, NS ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.
Diskuse a odpovědi na dotazy..

Pozor, u tohoto semináře nastala změna místa konání na

Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Superfi ciální zásada – vybrané otázky přechodných ustanovení OZ k pozemkům a stavbám – neoprávněné stavby a přestavek – aktuální judikatura k pozemkům a stavbám.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: Doc.JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Rozlišování kondikcí z plnění a kondikcí nikoli z plnění – struktura kondikcí v OZ – význam generální klauzule – condictio ob rem? – plnění podle rozhodnutí, které bylo následně zrušeno – bezdůvodné obohacení s účastí více osob – předmět obohacení – zvýšení hodnoty majetku nebo služba? – odpadnutí obohacení – tzv. vnucené obohacení.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména: Uzavírání smlouvy o dílo – jednání podnikatelů při jejím uzavírání a změně – využití všeobecných obchodních podmínek – vznik vlastnického práva k předmětu díla – nesení nebezpečí škody – provedení díla – odpovědnost za vady díla – doba plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci – odpovědnost za prodlení – povinnost k náhradě škody – zánik závazků ze smlouvy o dílo. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Historická vychodiska úpravy opravných prostředků v civilním soudním řízení – Odvolání jako universální opravný prostředek proti rozhodnutím soudu prvního stupně – subjektivní a objektivní přípustnost odvolání, lhůty, náležitosti odvolání, odvolací důvody – účastenství v odvolacím řízení – procesní nástupnictví obecně – souvislosti s úpravou dědického řízení – Odvolací řízení, rozhodnutí bez jednání – jednání u odvolacího soudu – Rozhodnutí odvolacího soudu.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Právní úprava ( zák. č. 292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních a prováděcí předpisy) – znaky nesporného řízení – použití obecné části z. ř. s. – místní příslušnost – sousní komisariát – účastníci řízení – opravné prostředky.

Řízení o projednání dědictví – zahájení – zjišťování dědiců a dědického práva – zjišťování aktiv a pasiv – zastavení řízení – vypořádání společného jmění manželů,určení obvyklé ceny – správa pozůstalosti – projednání dědictví a rozhodnutí o dědictví – dodatečně najevo vyšlý majetek. – nabytí dědictví následným dědicem (předpoklady, postup).

Likvidace pozůstalosti – nařízení (předpoklady,účinky) –likvidační správce – likvidační podstata (rozsah zjišťování, správa, zpeněžení) – přihlašování pohledávek ( pasiva likvidační podstaty, přihláška, přezkoumání pohledávek) – rozsah výtěžku – další najevo vyšlý majetek – zastavení likvidace pozůstalosti. Úschovy řízení o pozůstalosti – přijetí úschovy, vydání úschovy. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

Zaměření semináře

Několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem- náležitosti ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení) – právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení – jakým způsobem je právo na spravedlivý proces nejčastěji porušováno obecnými soudy v civilním řízení – dokazování a právo na spravedlivý proces; ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí – poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení – aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU

Zaměření semináře

Zrušení společnosti a družstva – dobrovolné, nucené – rozhodnutím soudu – zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace – pojem likvidace, vstup do likvidace – likvidátor – jeho jmenování, odvolání, předpoklady výkonu této funkce, odpovědnost a odměňování – postavení a fungování orgánů společnosti, družstva po dobu likvidace – fáze a průběh likvidace –formální povinnosti likvidátora spojené se vstupem do likvidace – plnění závazků společnosti, družstva, oprávnění věřitelů – společnost, družstvo coby věřitel – zpeněžení majetku – ukončování likvidace – skončení likvidace – zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku – obnovení likvidace – obnovení společnosti – likvidace společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

Diskuse a odpovědi na dotazy

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Přechodná ustanovení týkající se podílového spoluvlastnictví – § 3028 – přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám se zaměřením na spoluvlastnictví a novelu občanského zákoníku – přechodná ustanovení vztahující se speciálně ke spoluvlastnictví – § 3062 – soudní a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu české republiky – Vybrané otázky vypořádání podílového spoluvlastnictví v NOZ z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR

Bytové spoluvlastnictví

Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví – existence dvojího druhu jednotek, přesah úprav zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 – Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a  podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti správy domu a pozemku – Způsoby vzniku jednotky – převody jednotek.

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová , poradkyně místopředsedy NS ČR

Seminář se bude věnovat zejména  :  obecné úpravě vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky – úpravě vztahů v osobních společnostech – úpravě vtahu ve společnosti s ručením omezeným – úpravě vztahů v akciové společnosti – modifikaci vztahů ve společnických ( akcionářských) dohodách – mezím společnických dohod – vztahu mezi  společnickými  dohodami a zvláštními druhy podílů (akcií) – obligačním a korporátním účinkům společnických dohod – judikatuře ke  společnickým  dohodám. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Základní východiska nové úpravy – důvody vzniku povinnosti škůdce hradit újmu ( tzv. odpovědnostní typy) – obecná ustanovení – zvláštní typy odpovědnosti (škoda způsobená zvířetem, věcí, provozní činností, provozem dopravních prostředků, radou) – rozsah a forma náhrady -  některé  aktuální otázky a judikatura. Diskuse a odpovědi na dotazy.                                               

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá,  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Předmět a účel nájmu – kogentnost úpravy – nájemné a úhrada  za služby (výše, prodlení, zvyšování, jistota) – skončení nájmu ( prolongace, výpověď, námitky, přezkum oprávněnosti výpovědi) – vyklizení – společný nájem – náhrada za převzetí zákaznické základny – přechodná ustanovení.  Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Přednášející: Doc. JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta University Palackého v Olomouci

Pojem práva stavby – stavba ve smyslu občanskoprávním – právo stavby a bytové spoluvlastnictví – právo stavby  a služebnosti – právo stavby a podzemní stavby – předčasný zánik práva stavby – obsah práva stavby - obligační a věcněprávní ujednání – právo na náhradu – stavba na cizím pozemku – přestavek – přechodná ustanovení ke stavbě na cizím pozemku.

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Přechodná ustanovení v oblasti věcných práv (společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, sousedská práva, ochrana vlastnického práva, nezbytná cesta apod.). Výklad vybraných ustanovení nového občanského zákoníku z pohledu judikatury Nejvyššího soudu ČR v oblasti věcných práv (podílové spoluvlastnictví, sousedská práva, ochrana vlastnictví apod.).

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Likvidace dědictví podle dřívější úpravy (zák.č. 95/1963 Sb.; zák.č. 99/1963 Sb.) - porovnání se současnou úpravou likvidace pozůstalosti v zák.č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Likvidace pozůstalosti podle současné úpravy: