Jednota českých právníků

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména: Uzavírání smlouvy o dílo – jednání podnikatelů při jejím uzavírání a změně – využití všeobecných obchodních podmínek – vznik vlastnického práva k předmětu díla – nesení nebezpečí škody – provedení díla – odpovědnost za vady díla – doba plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci – odpovědnost za prodlení – povinnost k náhradě škody – zánik závazků ze smlouvy o dílo. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 16. 6. 2017
   
  Seminář 717