Jednota českých právníků

Přednášející:

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát AK Havel&Holásek, odborný asistent PF UK v Praze

Zaměření semináře:

            Elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy – elektronické právní jednání v oblasti  soukromého práva – eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy – eIDAS - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách společenství pro elektronické podpisy – zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce – nový zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci – pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u elektronických transakcí – elektronické podepisování dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam – elektronické pečetění dokumentů a jejich opatřování elektronickým časovým razítkem – zápis dat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu a jeho použití – služby elektronického doporučeného doručování, využití datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – certifikační služby pro autentizaci internetových schránek – přechodná ustanovení, uznávání zahraničních elektronických identit – vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace – aktuální judikatura k otázkám elektronického právního jednání, elektronického doručování  a  e-Governmentu – odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 29. 3. 2018
   
  Seminář 518
   

Přihlašte se na akci
"29. 3. 2018: Elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře (Nařízení eIDAS) – praktické důsledky pro právní praxi (518)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: