Jednota českých právníků
Rudolf Vyšín se narodil 6. října 1849 ve Voticích.

Po středoškolských studiích a „po absolvování práv v Praze vstoupil r. 1872 do soudní služby; působil v Přibyslavi, Kutné Hoře a v Praze; 1866 stal se náměstkem státního zástupce v Liberci, 1887 přeložen do Prahy, r. 1896 stal se radou a 1900 vrchním radou zemského soudu v Praze, r. 1904 při vrchním zemském soudě tamže a r. 1912 senátním presidentem“.

Rudolf Vyšín, který se stal jednatelem Jednoty právnické poprvé již v letech 1882-1884, byl v letech 1900-1914 opakovaně volen za prvního náměstka jejího starosty. Jako místopředseda výkonného komitétu se podílel na přípravách Prvního českého sjezdu všeprávnického, který se konal v r. 1904 v Praze.

Podle gratulace k osmdesátým narozeninám, publikované v r. 1929 v časopisu Právník Rudolf Vyšín „věnoval se stavu právnickému, jenž v něm nalezl ať ve službě soudní či ve službě u státního zastupitelství vždycky nejlepšího svého příslušníka. Kdo byl svědkem jeho přednesů při veřejných trestních líčeních, při obhajování veřejné obžaloby před 35 lety, ten se diví, když dnes s touže vervou a stejnou přesvědčivostí hájí před Nejvyšším správním soudem právní stanovisko státního Pozemkového úřadu, kam po 46leté službě se uchýlil, aby jako staropensista doplnil to, čeho mu trpký osud neposkytl, a kde ve své úřední činnosti jest na pravém místě“.

Rudolf Vyšín bývá vzpomínán jako překladatel části O závazcích Arndtsových Pandekt, jež „starší ročníky právníků s výhodou používaly při studiu práva římského“. V r. 1934 bylo vzpomenuto, že překlad vyšel na svou dobu vysokým nákladem 800 výtisků a že „z překladatelů žijí dosud sen. president Vyšín a vrchní mag. rada Trümmel“.

Starostou Jednoty byl Vyšín zvolen na březnové valné hromadě v roce 1915. Jako nově zvolený starosta uvedl po svém zvolení, že se funkce ujímá pouze přechodně. V následujících válečných letech se Jednotě zákonitě nemohlo dařit.

Na valné hromadě, konané 10. dubna 1919 vyslovil Rudolf Vyšín slova naděje a zdůraznil, že „Jednota vstupuje za změněných politických poměrů do nové důležité epochy“, sám přes naléhání kolegů odmítl znovu kandidovat na starostu Jednoty.

Rudolf Vyšín pak působil ještě dlouho jako smluvní zaměstnanec Pozemkového úřadu. Zemřel dne 1. srpna 1938 v Praze.

„Osobně byl člověkem velmi vzdělaným a ušlechtilým, výborným společníkem a již za Rakouska velkým ctitelem a obdivovatelem Francie. Osud uštědřil mu bolest dožíti se zklamání, jež připravila Francie našemu národu v tragickou chvíli jeho života …,“ uzavírá v Právníku autor nekrologu, tehdejší starosta Jednoty Václav Joachim.


Stanislav Balík

Jedná se o zkrácenou verzi příspěvku, který autor publikoval ve Zpravodaji Jednoty českých právníků.