Jednota českých právníků

Místo konání: Karolinum, Velká zasedací místnost, 2.p., Ovocný trh 3, Praha 1

Přednášející:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Zaměření semináře

- Aktuální informace z legislativy – změny v pracovněprávních předpisech, výhled dalších změn pro rok 2021
- Nová právní úprava dovolené – tzv. přepočet přes hodiny, příklady, sporné situace
- Změny v doručování písemností – zjednodušení, dopady do praxe, poučení z judikatury
- Novinky ve vysílání zaměstnanců – zvýšení administrativní náročnosti, cestovní náhrady, příplatky
- Změny v tzv. doložce odvolatelnosti – korekce v okruhu osob, s nimiž je možné sjednat, účinnost odvolání z funkce
- Změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
- Sdílené pracovní místo – atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování
- Přechod práv s povinností v pracovněprávních vztazích – změny v právní úpravě ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku
- Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění aj.
- Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

- tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (dopady změn z obecné části),
- postavení jednatelů (dopady změn z obecné části),
- druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy,
- zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl,
- společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka,
- rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu,
- působnost valné hromady, protest.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně

Zaměření semináře

- způsoby řešení sporů a určování mezinárodní pravomoci v mezinárodním obchodu s přihlédnutím k povaze předmětu řízení,
- určování a zjišťování práva rozhodného pro obchodněprávní poměry s mezinárodním prvkem,
- specifi cká role nestátních prostředků regulace v mezinárodním obchodu.
Seminář bude věnován dále vybraným otázkám
- pandemická situace a její vliv na plnění v mezinárodním obchodě, hardship, vis maior a nutně použitelné normy,
- zvláštní právní a kolizní regulace specifi ckých otázek souvisejících s mezinárodními obchodními transakcemi (zejm. tzv. meze obligačního statutu),
- distribuce, obchodní zastoupení a podobné vztahy a jejich souvislosti s daňovým a soutěžním právem,
- aplikace dodacích podmínek (včetně Incoterms 2020) a jejich (netušené) daňové souvislosti,
- rozbor praktických smluvních formulací refl ektujících možná řešení identifi kovaných problémů.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich praktickou použitelnost – jaké mají dopady do praxe, jak byly tyto zásady používány v dosavadní judikatuře, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako např. nabytí vlastnického práva, kontraktační proces, nájemní smlouva  apod., včetně aktuální judikatury.

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy s obsahem:

Prevenční povinnost – Odpovědnost z provozu dopravních prostředků – Pojištění odpovědnosti v dopravě – Vybrané otázky  medicínského práva – Rozsah a způsob náhrady škody – Náklady léčení a péče o nesoběstačného poškozeného – Odčinění nemajetkové újmy obecně – Nároky z ublížení na zdraví – Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké – Uplatňování nároků a procesní souvislosti.