JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

Soudce Nejvyššího soudu ČR

V letech 1975 až 2013 vykonával profesi notáře a aktuálně je stále činný jako notářský kandidát v kanceláři Mgr. Martiny Šmajstrlové, notářky v Táboře. Byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku vedené prof. JUDr. Karlem Eliášem.  Je členem autorského kolektivu komentáře Občanský zákoník, Svazek IV. (dědické právo), nakl. Wolters Kluwer (1. vydání 2014, 2. vydání 2019) a spoluautorem publikace  Dědické právo, nakl. Leges (2019).

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.

Soudce Soudního dvora EU

Od roku 1997 působil v oblasti soudnictví v České republice u obvodního soudu, Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu (Česká republika). Věnoval se i pedagogické činnosti. Přednášel unijní právo na Fakultě sociálních věd UK, Právnické fakultě MU a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dne 19. září 2016 byl jmenován soudcem Tribunálu Evropské unie a poté byl dne 6. října 2020 jmenován soudcem Soudního dvora EU; tuto funkci vykonává dosud.

JUDr. Petr Šuk

Místopředseda Nejvyššího soudu

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 2000 působil v justici u okresního soudu, krajského soudu a od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Specializuje se na právo obchodních korporací. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Má bohaté lektorské a pedagogické zkušenosti (Právnická fakulta UK, Právnická fakulta MU). Je autorem či spoluautorem řady odborných článků, příspěvků a publikací, např. Komentáře zákona o obchodních korporacích, Komentáře zákona o mezinárodním právu soukromém či monografie Právo obchodních korporací v praxi a pro praxi (nejen soudní). V únoru 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu ČR.

JUDr. David Vláčil

Soudce Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 2001 až 2002 působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Od roku 2002 byl soudcem u Okresního sodu pro Prahu 3, od roku 2014 soudcem Městského soudu v Praze a od roku 2020 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Účastnil zahraniční stáže ve Spolkové republice Německo a Velké Británii.

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Docentka na katedře obchodních práva, PF UK

Hlavním předmětem jejího zájmu je zastoupení podnikatele. Na toto téma zpracovala svou habilitační práci. Specializuje se dále na právo obchodních korporací, corporate governance, společnosti s ručením omezeným a problematiku postavení podnikatele v právních vztazích. Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze. Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo.

Mgr. Šárka Hájková

Soudkyně krajského soudu v Praze

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze (1997), v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. V letech 1997 až 2001 působila jako právní konzultant na NKÚ. V roce 2001 nastoupila u okresního soudu a od září 2011 je soudkyní Krajského soudu v Praze. Specializuje na problematiku manželského majetkového režimu a spoluvlastnictví. Dlouhodobě se zabývá otázkami využití mediace v občanském soudním. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o mediaci nakladatelství C. H. Beck.

Ing. Pavel Doubek

Vedoucí odd. řízení územních orgánů ČÚZK

Po ukončení průmyslové školy pracoval od roku 1994 na Katastrálním úřadu v Příbrami (později Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště v Příbrami) ve funkci vedoucího oddělení aktualizace katastru nemovitostí. V roce 2011 nastoupil na ČÚZK, kde od roku 2015 působí jako vedoucí oddělení řízení územních orgánů. V roce 2012 dokončil magisterské studium na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzní obor Geomatika.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Soudce NS ČR

Vystudoval PF Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2001 byl soudcem Okresního soudu v Kladně a od roku 2007 je soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Praze. Od roku 2011 je soudcem Nejvyššího soudu ČR.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP

Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky. Působí v advokátní kanceláři PRK Partners, s. r. o. na pozici of counsel. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje občanské právo. Je spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, člen představen­stva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, který stál za přijetím nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí na katedře správního práva PF UK v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury TU v Liberci.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Soudce NS ČR

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu ve Zlíně a od roku 2005 soudcem Krajského soudu v Brně. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009. V současné době je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

prof. JUDr. Jan Kuklík, Ph.D.

Prorektor UK

Je absolventem Právnické fakulty UK. V roce 1991 a 1992 studoval na St. Edmund Hall v Oxfordu. V roce 1999 byl jmenován docentem českých a československých právních dějin, v roce 2001 získal vědecký titul doktor právních věd a v roce 2005 byl jmenován profesorem pro obor právní dějiny. V letech 2014–2022 byl děkanem PF UK a v únoru 2022 se stal prorektorem Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace. 

Zaměřuje se jak na dějiny angloamerického práva, tak na právní dějiny ČSR, úzce pak na historii československého odboje za druhé světové války a dějiny komunistického Československa. Vede semináře z českých a československých právních dějin, přednáší dějiny práva a státu evropských zemí a USA a vyučuje další kurzy z oblasti právní historie.

JUDr. Martina Kasíková

soudkyně Krajského soudu v Praze

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, advokáty, notáře, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí a mezinárodní justiční spolupráce a práva Evropské unie,. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

JUDr. Jan Mach

Advokát, specialista na medicínské právo

JUD. Pavlína Brzobohatá

soudkyně Nejvyššího soudu ČR

Ing. Petr Budiš Ph.D., MBA

generální ředitel I.CA, Mgr. Dagmar Bosáková, I.CA

JUDr. Petr Vojtek

Soudce Nejvyššího soudu ČR

JUDr. Dominik Brůha

Advokát

Mgr. Markéta Hlavinová

Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru

JUDr. Petr Čech LL.M., Ph.D.

Odborný asistent na katedře obch. práva PF UK

JUDr. Martin Šešina

Emeritní notář

V letech 1975 až 2013 vykonával profesi notáře a aktuálně je stále činný jako notářský kandidát v kanceláři Mgr. Martiny Šmajstrlové, notářky v Táboře. Byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku vedené prof. JUDr. Karlem Eliášem. Je členem autorského kolektivu komentáře Občanský zákoník, Svazek IV. (dědické právo), nakl. Wolters Kluwer (1. vydání 2014, 2. vydání 2019) a spoluautorem publikace Dědické právo, nakl. Leges (2019).

JUDr. Martina Štolbová

Soudkyně krajského soudu v Praze

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze (1990). Od roku 1990 působí v justici, nejdříve u okresních soudů a od 1.5.2007 dosud u Krajského soudu v Praze, kde vykonává funkci předsedkyně senátu Nse specializací na řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Od 1. 1. 2022 vykonává stáž na Nejvyšším soudu ČR. Má dlouholetou lektorkou praxi.

JUDr. Šárka Kamenická

Soudkyně krajského soudu v Praze

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. K výkonu justiční práce nastoupila u okresního soudu, nyní působí jako soudkyně odvolacího oddělení u Krajského soudu v Praze. Dlouhodobě je jako předsedkyně senátu zařazena na odvolacím civilním úseku v senátě, který se v rámci specializace zabývá výslovně také rozhodováním ve věcech dědických (včetně sporných řízeních s touto problematikou souvisejících), o omezeních svéprávnosti (včetně související opatrovnické agendy a agendy podpůrných opatření), úschov a detenčních řízení.

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Expertka na katastr nemovitostí

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze (1990). V letech 1996 – 2021 pracovala u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha a od listopadu 2021 pracuje u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dlouhodobě se věnuje problematice katastru nemovitostí, publikační a lektorské činnosti. V současné době přednáší na Právnické fakultě UP v Olomouci a na CEVRO INSTITUT v Praze. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací v oblasti nemovitostí.

JUDr. Ladislav Hejtmánek

Soudce Městského soudu v Praze

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

dr. h. c., katedra trestního práva PF UK

JUDr. Pavla Schődelbauerová

Ministerstvo pro místní rozvoj

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

odborná asistentka na katedře civilního práva procesního PF MU

JUDr. Iveta Bláhová

Vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu, Český úřad zeměměřický a katastrální

JUDr. Ludvík David

Soudce Ústavního soudu ČR

JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, vyučující PF MU v Brně

PhDr. Dana Rabiňáková

Klinická psycholožka, mediátorka

JUDr. Ladislav Muzikář

Emeritní soudce Městského soudu v Praze

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

PF UK v Praze, ombudsmanka České asociace pojišťoven

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu ČR

JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

soudce Vrchního soudu v Praze, PF ZU

Mgr. Vladimír Syruček

spoluautor publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck - praktický průvodce profesionálů v nemovitostech