Historie Jednoty českých právníků

Jednota českých právníků (dále též „Jednota“) je spolkem, navazujícím na tradici právnických jednot v českých zemích, jejíž počátky sahají do r. 1864. Periodizace dějin těchto právnických jednot v zásadě odpovídá etapám vývoje státního zřízení, přičemž by bylo možno přistoupit i k hledisku generačnímu, neboť období do pádu monarchie je spojeno s generací zakladatelů, období prvé Československé republiky a etapa let 1938-1945 s generací jejich žáků, předúnorové poválečné období s nastupující třetí generací, jež se podílela po intermezzu období komunistické totality spolu s dalšími právníky na návratu k demokratickým tradicím, a období polistopadové se čtvrtou generací, jež stojí na hranici historie Jednoty. Dějiny právnických jednot úzce souvisejí v prvém období s emancipací právnické češtiny, po dlouhou dobu s vydáváním časopisu Právník a v neposlední řadě po celý čas s historií právnického vysokého školství.

Nejstarší a vůdčí právnickou jednotou se stala v r. 1864 Jednota právnická v Praze. Dne 15. prosince 1864 „v koleji Karlově sešlo se 79 členů, již se posud přihlásili, aby položili základ k dílu zajisté velkému a šlechetnému“. Tehdy byla „zaražena Jednota právnická“, „aby se pěstovaly v řeči české vědy právní a státní“. Je známo, že „tací vlastenečtí mužové stáli i u kolébky Právnické jednoty. Dr. Tomáš Černý, Dr. Antonín Haas, Dr. Josef Hochmann, Dr. Jaroslav Kotovic , Dr. Jan Kučera , Dr. Josef Prachenský , Dr. Antonín Randa , Dr. Jakub Škarda , Dr. Josef Tilsch a Dr. Rudolf Wolf , - toť zakladatelé její. Dohodnuvše se mezi sebou o založení spolku pro pěstění věd právních a státních jazykem českým, bez odkladu přikročili k dílu.“ Založení Jednoty předcházelo svolání přípravného výboru, vypracování návrhu stanov a jejich schválení císařským nejvyšším rozhodnutím z 26. března 1864. „Děje-li se zmínka o těchto přípravných pracích, dlužno vzpomenouti jako jejich ohnisek zejména advokátních kanceláří Dra Václava Bělského , Dr. Josefa Friče , Dr. Františka Švestky a Dra Václava Wrzáka , u nichž předáci českého právnického dorostu byli koncipienty. Tak byli např. v jediné kanceláři Dr. Bělského současně koncipienty Dr. Kučera, Dr. Prachenský a Dr. Škarda, u Dra Švestky z prvu Dr. T. Černý, pak Dr. J. Tilsch, u Dra Friče v té době Dr. T. Černý. Též Dr. Fink, první majitel a vydavatel »Právníka« vyšel z kanceláře Dra Švestky.“ Největší autoritou v přípravném výboru, tvořeném jinak většinou kandidáty advokacie, byl pak univerzitní profesor Antonín Randa. Za hlavního autora textu stanov je považován Tomáš Černý, který si za vzor vzal stanovy Sokola pražského.

Organizační záležitosti Jednoty obstarávali starosta, jeho první a druhý náměstek, první a druhý jednatel a přehližitelé účtů, kteří byli voleni pravidelně na roční období valnou hromadou. Prvním starostou Jednoty byl zvolen Matěj Havelka, který tuto funkci zastával v letech 1864-1892, do počátků Československé republiky po něm následovali Antonín Randa v letech 1892-1914 a Rudolf Vyšín v letech 1914-1919.

Počet členů Jednoty v letech 1864-1918 kolísal, např. v r. 1883 měla 327 členů, v r. 1900 292 členů, koncem r. 1913 490 členů, na konci r. 1914 478 členů. Mezi zástupci jednotlivých právnických profesí převažovali advokáti a kandidáti advokacie, dále právníci z justice a z akademických kruhů.

Život Jednoty se odehrával na valných hromadách a schůzích, které byly původně zamýšleny jako týdenní. Účast na schůzích a jejich periodicita kolísaly. V prvních letech se počet schůzí pohyboval mezi 13 až 32 ročně, průměrná účast na schůzích byla dlouhodobě okolo 20 osob. Aktivně na schůzích vystupovalo ročně 17 až 37 osob. Nejhorší byla naopak leta I. světové války, Již v kalendářním roce 1914 se konala pouze jedna „týdenní schůze přednášková“. Přednášky byly vesměs publikovány v časopise Právník, jehož vydávání Jednota po svém vzniku převzala. Mezi přednášejícími a autory článků převažovali do jejího rozdělení v r. 1882 členové profesorského sboru Karlo-Ferdinandovy univerzity. Lze tak říci, že týdenní schůze plnily funkci setkání redakční rady Právníka, přednášejícími byli často budoucí členové pedagogického sboru české právnické fakulty. Jednota rovněž budovala právnickou knihovnu s pravidelnými ročními přírůstky. Zahájení výuky na české právnické fakultě zčásti odvedlo členy Jednoty z řad akademické obce více na půdu fakulty. I když zůstali v Jednotě činní, začali se tu vedle nich více prosazovat právníci z praxe. Z hlediska organizační struktury a činnosti neprošla jinak Jednota do vzniku Československé republiky zásadními změnami. Největší akcí, pořádaných Jednotou, byl v r. 1904 konaný I. sjezd českých právníků v Praze.

Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část bylo dalším cílem českých právníků založení druhé české univerzity, včetně právnické fakulty. I na Moravě „ku pěstování vědy právnické a k utužení kolegiálních styků mezi právníky českými na Moravě“ byla na ustavující valné hromadě konané 28. prosince 1888 založena Právnická jednota moravská. O její vznik se zasloužili František Zapletal z Luběnova, Jan Sovadina, František Šrom, Josef Kwiech, Štěpán Múčka a Jaroslav Lisec. Předtím dne 22. října 1888 byly „sdělány stanovy dle vzoru stanov Právnické jednoty Pražské“, které vzalo c. k. místodržitelství na vědomí 21. listopadu 1888. Starosty byli do r. 1918 postupně František Zapletal v letech 1888-1898, Václav Prošek v letech 1898-1913 a následně Josef Podbrdský.

Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část bylo dalším cílem českých právníků založení druhé české univerzity, včetně právnické fakulty. I na Moravě „ku pěstování vědy právnické a k utužení kolegiálních styků mezi právníky českými na Moravě“ byla na ustavující valné hromadě konané 28. prosince 1888 založena Právnická jednota moravská. O její vznik se zasloužili František Zapletal z Luběnova, Jan Sovadina, František Šrom, Josef Kwiech, Štěpán Múčka a Jaroslav Lisec. Předtím dne 22. října 1888 byly „sdělány stanovy dle vzoru stanov Právnické jednoty Pražské“, které vzalo c. k. místodržitelství na vědomí 21. listopadu 1888. Starosty byli do r. 1918 postupně František Zapletal v letech 1888-1898, Václav Prošek v letech 1898-1913 a následně Josef Podbrdský.

Právnická jednota moravská dosáhla v r. 1913 počtu 588 členů, byla tak početnější než starší Jednota právnická v Praze. Činnost Právnické jednoty moravské byla organizována obdobně, jako tomu bylo v případě pražské Jednoty. Od r. 1892 byly vydávány Zprávy Právnické Jednoty Moravské v Brně. Také tato Jednota prošla na prahu I. světové války generační obměnou.

Po vzniku Československé republiky význam právnických jednot stoupal.
Starosty Právnické jednoty v Praze byli postupně Rudolf Vyšín do r. 1919, Vojtěch Kasanda v letech 1919-1922, Karel Hermann-Otavský v letech 1922-1937 a poté Václav Joachim.

Po r. 1918 se záhy zvýšil počet členů, již v r. 1920 „konáno 18 přednášek – tolik jich nebylo již přes čtvrt století! Dne 22. ledna 1920 konána v Právnické jednotě první přednáška slovenská (Ráth). K přednašečům přibyli nyní profesoři nových universit Masarykovy v Brně a Komenského v Bratislavě, rovněž získána řada profesorů francouzských (Eisenmann, Demogue, Lapradelle, Légal, Lambert), člen zákonodárné rady rumunské Dr. Kohen a vyslanec lotyšský (Duzmans).“

Pro úplnost je třeba zmínit i Právnickou jednotu na Slovensku, do jejíž činnosti byli zapojeni též čeští právníci, působící v tomto období na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Tato jednota vydávala mimo jiné časopis Právný obzor, jehož redaktorem byl český právník Cyril Bařinka.

Do činnosti právnických jednot zasáhla ztráta sudetských území a následně okupace a vznik Protektorátu Čechy a Morava. V činnosti dále pokračovaly Právnická jednota v Praze a Právnická jednota moravská.
Starostou Právnické jednoty v Praze byl i nadále Václav Joachym, starostou Jednoty právnické moravské od r. 1939 Hynek Bulín. Činnost právnických jednot poznamenalo uzavření českých vysokých škol, cenzura spolkových časopisů, perzekuce členů právnických jednot.

Po osvobození navázaly Právnická jednota v Praze a Jednota právnická moravská na předválečnou činnost. „Když procházíme zprávami o činnosti Právnické jednoty, které v pokvětnové době uveřejňuje Právník, připomíná nám to znovu to, co jsme tehdy mnozí sami prožívali: pocit radosti z uvolnění a současně naivní přesvědčení, že teď už bude záležet jen na Češích, kam se bude ubírat náš vývoj. Jednota byla v těchto letech odrazem tehdejší celkové politické situace.“ Starostou Právnické jednoty v Praze byl od r. 1945 Arnošt Wenig-Malovský, starostou Právnické jednoty moravské po Hynku Bulínovi od r. 1947 Theodor Nussbaum.

Po únoru 1948 došlo k přerušení kontinuity vývoje dosavadních právnických jednot. Vydávání časopisů, vydávaných dosud právnickými jednotami, bylo zastaveno nebo byly tyto časopisy převzaty jinými, státními vydavateli. Na ustavující schůzi konané dne 13. února 1949 vznikla v podstatě bez členské základny Jednota československých právníků, čímž měla být „odstraněna stará buržoasní koncepce stavovského sdružování právníků“. Činnost této Jednoty měla být pod dozorem KSČ zaměřena především do zahraničí, aby sloužila k předstírání toho, že spolkový život právníků není okleštěn.

V letech 1965-1968 v rámci politického uvolnění došlo ke změně organizace Jednoty. Do nově vytvořených základních organizací vstupovali především právníci, kteří se v r. 1968 zapojili do demokratizace veřejného a rozvíjení spolkového života. Tento trend byl zastaven po srpnové okupaci v r. 1968, orgány federální Jednoty právníků ČSSR a národních jednot byly konformní s normalizačním režimem.

Po listopadu došlo z podnětu Karla Malého k ustavení tzv. iniciačního výboru, který svolal na 29. března 1990 mimořádnou konferenci Jednoty českých právníků. Tato konference schválila nové stanovy a zvolila členy orgánů Jednoty. Předsedou byl zvolen Pavel Rychetský, jehož záhy ve funkci vystřídal Otakar Motejl. Od r. 2010 je předsedou opět Pavel Rychetský. Jednota českých právníků a Právnická jednota na Slovensku byly sdruženy do Asociace právníků České a slovenské federativní republiky, která existovala až do rozdělení Československa.

Orgány Jednoty českých právníků jsou nyní členská schůze, v r. 1996 bylo zřízeno Grémium Jednoty českých právníků. Jednota má nižší organizační složky, jimiž jsou pobočné spolky - místní sdružení Jednoty českých právníků, z nichž nejpočetnější jsou Pražské sdružení Jednoty českých právníků a Městské sdružení Jednoty českých právníků v Brně.

Jednota českých právníků od r. 1992 uděluje každoročně Randovu medaili, pravidelně vydává Zpravodaj Jednoty českých právníků, pořádá semináře, konference a společenské akce. V r. 2000 vydala Lexikon českých právníků 2000.

Stanislav Balík
(Text převzat se souhlasem editora a autora z Encyklopedie českých právních dějin.)

Významné osobnosti

Matěj Havelka se narodil 5. května 1809 v Žiteníně u Kopidlna.

Po absolvování gymnasia v Jičíně zahájil Havelka studia na pražské filosofické a právnické fakultě. Právní praxi započal u pražského magistrátu, poté působil v letech 1839-1841 jako provizorní magistrátní rada v Mirovicích, dále v Dobrušce a v Nymburce.

V průběhu praxe stihl Havelka psát i odborné články do časopisů Jurist a Themis, básně do Květů a Poutníka od Otavy. Další impuls mu přineslo seznámení se s Antonínem Strobachem, pod jehož vlivem začal studovat staré české právo a v r. 1847 přispívat do Pražských Novin rubrikou Právnické listy. Prostřednictvím Strobachova o čtyři roky mladšího kolegy ze staroměstského gymnasia Františeka Ladislava Riegra se Havelka záhy osobně poznal i s Františkem Palackým. V roce l848 pak byl na Palackého doporučení zvolen za okres a město Čáslav do říšského sněmu.

Po říjnové revoluci ve Vídni uprchl Havelka do Prahy, posléze zasedl v Kroměřížském sněmu. Ještě ve Vídni Matěj Havelka vystupoval s řadou pozměňovacích návrhů k návrhu poslance Hanse Kudlicha na zrušení poddanských povinností. Kromě prosazování konceptu zrušení poddanství za úplnou náhradu, však Havelka vystupoval na sněmu i v dalších záležitostech. I zde se mimo jiné znovu projevila Havelkova láska k mateřskému jazyku. Na sněmu i po něm zůstal Matěj Havelka blízkým spolupracovníkem Františka Palackého, což jej předurčilo i k tomu, aby v budoucnu patřil ke Staročechům.

Soudní reforma realizovaná v 50. letech 19. století umožnila Matěji Havelkovi přechod do justice. V r. 1850 se stal asesorem u okresního soudu v Rakovníku, v r. 1855 soudním adjunktem krajského soudu v Písku, kde pak postupoval na pozice radního sekretáře a rady.

Vrcholná etapa Havelkova života pak začala po Bachově pádu a po Říjnovém diplomu. Od počátku 60. let Havelka postupoval v soudcovské kariéře, aktivně se účastnil politického dění a v neposlední řadě stanul v čele roku 1864 založené Jednoty právnické. Již v r. 1863, tedy v roce účinnosti všeobecného obchodního zákoníku č. 1/1863 ř. z., byl Matěj Havelka jmenován radou při obchodním soudu v Praze, o čtyři roky později již radou vrchního soudu zemského. V r. 1869 byl jmenován zkušebním komisařem pro státní judiciální zkoušky.

Od jejího založení až do své smrti byl Matěj Havelka opakovaně volen starostou Jednoty právnické. V době vzniku Jednoty právnické byl o jednu generaci starší než Antonín Randa a jeho vrstevníci, kteří později v roce 1882 vytvořili pedagogický sbor české právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, byl navíc osobností všeobecně známou. Dalším důvodem volby byl Havelkův odborný zájem o rozvoj českého jazyka i právnické češtiny. Není divu, že pak „jako předseda Právnické Jednoty neúnavně působil k tomu, aby stala se pevným a živým střediskem právnictva českého. Se vzácnou pílí vedl záležitosti Jednoty plné čtvrt století, řídil její schůze, nabádal k činnosti a práci a účastnil se rokování až do vysokého věku“.

Havelkovy články lze nalézt v Právníku již od prvního ročníku, vydávaného r. 1861. Přispěl sem pak i v počátečních letech Jednoty právnické, aby časopis podpořil v době, kdy Jednota převzala jeho vydávání, posléze v desátém, osmnáctém a devatenáctém ročníku. Matěj Havelka se kromě toho podílel i na heslech Riegrova slovníku naučného, vydávaného v letech 1860-1874. V roce 1873 byly v Národní bibliotéce vydány jeho sebrané básně.

Naposledy do politického dění vstoupil Matěj Havelka po aktivním vstupu českých politiků do říšské rady po volbách v r. 1879, tedy v letech 1880-1885. Jako poslanec byl Havelka kromě jiného členem výboru k zákonu proti lichvě, předsedou výboru pro justici a také členem výboru pro jazykový zákon. I v tomto období vystupoval aktivně v Jednotě právnické. Zároveň s Antonínem Randou byl Matěj Havelka v r. 1880 zvolen do státního soudu, k čemuž zvolená deputace Jednoty právnické vyslovila oběma blahopřání. Zde působili do r. 1881. „Pro vzornou činnost svou vyznamenán řádem železné koruny a povýšen do stavu rytířského, potom jmenován c. k. dvorním radou a při odchodu na odpočinek obdržel řád Leopoldův.“

Matěj rytíř Havelka zemřel 19. června 1892 v Praze, pohřben byl na vyšehradském Slavíně.

Stanislav Balík

Jedná se o zkrácenou verzi příspěvku, který autor publikoval ve Zpravodaji Jednoty českých právníků.

Antonín Randa se narodil 8. července 1834 v Bystřici nad Úhlavou. Jeho otec byl rovněž právnicky vzdělán a v životě vystřídal různé právnické profese.

Randova školní a studijní léta byla spojena s působišti jeho otce a klatovským gymnáziem, odtud v r. 1850 přestoupil na gymnázium novoměstské. V roce 1852 začal v Praze studovat na univerzitě, o čtyři roky později absolvoval právnickou fakultu, na níž v roce 1859 získal doktorát. Během vysokoškolských studií sbíral zkušenosti i na zahraničních cestách a univerzitách, zejména v Mnichově.

Ačkoliv se Antonín Randa systematicky připravoval na univerzitní dráhu, vstoupil jako čtyřiadvacetiletý nejprve do soudní praxe. Zároveň zahájil přípravu své habilitační práce, aby se již v r. 1860 stal soukromým docentem rakouského práva. V roce 1862 byl na pražské právnické fakultě jmenován mimořádným profesorem, v roce 1868 pak dosáhl řádné profesury pro obory rakouského občanského a obchodního práva.

Teprve univerzitní hodnost umožnila Randovi rozvinout a svojí autoritou zaštítit úsilí o emancipaci a rozmach českého právnictví, jemuž spolu s pěstováním právní vědy věnoval nemálo energie. První kroky na cestě, po níž se na poli organizačním vydal Antonín Randa, vykonali v r. 1861 zakladatelé časopisu Právník, Rudolf kníže Thurn-Taxis, Jan Jeřábek a Karel Jaromír Erben. Právník, zprvu nadšeně uvítaný čtenářskou obcí, však v roce 1863 pro nedostatek zájmu přestal vycházet. V této situaci byl Antonín Randa hlavním inspirátorem založení Jednoty právnické, jež ještě v roce svého založení převzala vydávání Právníka. V Jednotě právnické byl Antonín Randa bezesporu nejaktivnějším členem, účastnil se pravidelně jak její činnosti na poli odborném, tak v jejím vedení. V letech 1865-1866 byl druhým náměstkem jejího starosty, počínaje rokem 1867 byl pravidelně volen do funkce prvého náměstka a v letech 1890-1914 se pak po Matěji Havelkovi stal jejím starostou.

Na dosud nerozdělené pražské univerzitě, kam vstoupil ve druhém semestru roku 1861 na českou stolici pro rakouské právo občanské, připravoval Randa podmínky k tomu, aby budoucí právnická fakulta české univerzity mohla být posléze na důstojné odborné úrovni. Ocenění za toto úsilí se mu dostalo v r. 1883, kdy byl zvolen v pořadí druhým rektorem české univerzity. Na české právnické fakultě, jejímž se Antonín Randa stal během svého zdejšího působení dvakrát děkanem, všichni profesoři s výjimkou Matouše Talíře vzešli z Randovy školy.

Stěží lze vyjmenovat všechny další aktivity, do nichž se Antonín Randa zapojil. Osobně se účastnil založení Právnické jednoty moravské, kterou potom i nadále podporoval v její činnosti. V téže době se jako jeden z přispěvatelů připojil k práci na Ottově slovníku naučném a obdržel doktorát honoris causa na boloňské univerzitě, v oblasti organizační práce pak spolupracoval s Ústřední jednotou záložen českomoravských.

Randovo vědecké dílo bylo svým rozsahem obrovské. Antonín Randa zahájil svoji vědeckou dráhu habilitačním spisem Držba, připravovaným na přelomu 50. a 60. let 19. století. Během více než půl století rozvíjené publikační činnosti vydal nespočetně knih a časopiseckých článků. Jenom v Právníku nalezneme přes osmdesát Randových příspěvků, věnovaných zejména právu občanskému, obchodnímu, směnečnému a vodnímu. V souvislosti se studiem institutů platného práva tak vznikal Přehled vzniku a vývinu desk hlavně v Čechách a na Moravě (1870), iniciovaný tím, že v oboru práva občanského se zabýval zprvu držbou a vlastnictvím, o nichž napsal práce Der Besitz nach österreichischen Rechte mit Berücksichtigung des Rechtes des preussichen, französischen und sächsichen Gesetzbuches (Lipsko, 1865) a prvý větší spis v českém jazyce Právo vlastnické (Praha, 1871), přeložený autorem později zčásti do němčiny a vydaný potom v Lipsku (1884, 1893). V pozdějším období se Randův záběr dále rozšiřoval. V roce 1870 vydal knihu O závazcích k náhradě škody činů nedovolených pak o úrocích dle rakouského práva občanského, prošlou pak několika reedicemi. Obdobně jako v tomto případě procházela změnami a doplňky v rámci opakovaných vydání i jeho učebnice Soukromé právo obchodní rakouské (Praha, 1875), jež vyústila v dvousvazkové Das österreichische Handelsrecht mit Einfluss des Genossenschaftsrechtes (1905), rekapitulující Randovu teorii obchodních společností. Randův zájem se nevyhnul ani právu směnečnému pojednáním O cenných papírech, obzvláště o scripturních obligacích (1899) a právu vodnímu, Randou sledovanému počínaje dílem Beiträge zum österreichischen Wasserrechte z roku 1877. Kromě toho, že Antonín Randa psal o oborech, které sám přednášel, udržoval si, což je patrné i ze zápisů o schůzích Jednoty právnické, povědomí i o ostatních právních odvětvích, což mu umožňovalo jednak kvalifikovaně vstupovat do diskuse, jednak nazírat specifické otázky s patřičným všeobecným právnickým rozhledem.

Antonín Randa, díky tomu, že publikoval česky i německy, umožnil proniknout do evropského povědomí i původně česky psaným právnickým spisům. Sám dosáhl věhlasu, který překročil hranice Rakouska-Uherska, byl znám na většině evropských univerzit. Byl však také všeobecně uznávanou autoritou při výkladu práva.

Antonín rytíř Randa zemřel dne 6. října 1914 v Dobřichovicích. Pohřben byl dne 9. října 1914 na Slavíně.


Stanislav Balík

Jedná se o zkrácenou verzi příspěvku, který autor publikoval ve Zpravodaji Jednoty českých právníků.

Rudolf Vyšín se narodil 6. října 1849 ve Voticích.

Po středoškolských studiích a „po absolvování práv v Praze vstoupil r. 1872 do soudní služby; působil v Přibyslavi, Kutné Hoře a v Praze; 1866 stal se náměstkem státního zástupce v Liberci, 1887 přeložen do Prahy, r. 1896 stal se radou a 1900 vrchním radou zemského soudu v Praze, r. 1904 při vrchním zemském soudě tamže a r. 1912 senátním presidentem“.

Rudolf Vyšín, který se stal jednatelem Jednoty právnické poprvé již v letech 1882-1884, byl v letech 1900-1914 opakovaně volen za prvního náměstka jejího starosty. Jako místopředseda výkonného komitétu se podílel na přípravách Prvního českého sjezdu všeprávnického, který se konal v r. 1904 v Praze.

Podle gratulace k osmdesátým narozeninám, publikované v r. 1929 v časopisu Právník Rudolf Vyšín „věnoval se stavu právnickému, jenž v něm nalezl ať ve službě soudní či ve službě u státního zastupitelství vždycky nejlepšího svého příslušníka. Kdo byl svědkem jeho přednesů při veřejných trestních líčeních, při obhajování veřejné obžaloby před 35 lety, ten se diví, když dnes s touže vervou a stejnou přesvědčivostí hájí před Nejvyšším správním soudem právní stanovisko státního Pozemkového úřadu, kam po 46leté službě se uchýlil, aby jako staropensista doplnil to, čeho mu trpký osud neposkytl, a kde ve své úřední činnosti jest na pravém místě“.

Rudolf Vyšín bývá vzpomínán jako překladatel části O závazcích Arndtsových Pandekt, jež „starší ročníky právníků s výhodou používaly při studiu práva římského“. V r. 1934 bylo vzpomenuto, že překlad vyšel na svou dobu vysokým nákladem 800 výtisků a že „z překladatelů žijí dosud sen. president Vyšín a vrchní mag. rada Trümmel“.

Starostou Jednoty byl Vyšín zvolen na březnové valné hromadě v roce 1915. Jako nově zvolený starosta uvedl po svém zvolení, že se funkce ujímá pouze přechodně. V následujících válečných letech se Jednotě zákonitě nemohlo dařit.

Na valné hromadě, konané 10. dubna 1919 vyslovil Rudolf Vyšín slova naděje a zdůraznil, že „Jednota vstupuje za změněných politických poměrů do nové důležité epochy“, sám přes naléhání kolegů odmítl znovu kandidovat na starostu Jednoty.

Rudolf Vyšín pak působil ještě dlouho jako smluvní zaměstnanec Pozemkového úřadu. Zemřel dne 1. srpna 1938 v Praze.

„Osobně byl člověkem velmi vzdělaným a ušlechtilým, výborným společníkem a již za Rakouska velkým ctitelem a obdivovatelem Francie. Osud uštědřil mu bolest dožíti se zklamání, jež připravila Francie našemu národu v tragickou chvíli jeho života …,“ uzavírá v Právníku autor nekrologu, tehdejší starosta Jednoty Václav Joachim.


Stanislav Balík

Jedná se o zkrácenou verzi příspěvku, který autor publikoval ve Zpravodaji Jednoty českých právníků.
 

Vojtěch Kasanda se narodil 23. března 1850 v Kundraticích u Třeboně.

Již od příchodu do Prahy na studia byl Kasanda aktivní ve spolkovém životě. Kromě Jednoty právnické byl členem Akademického spolku čtenářského a spolku Všehrd, jehož byl v letech 1874-1875 starostou. V r. 1879 se stal poprvé jednatelem Jednoty právnické.

Po právnických studiích se Vojtěch Kasanda vydal na advokátskou dráhu. Přípravnou praxi vykonal zprvu v Praze. Podle nekrologu, uveřejněného v časopise Česká advokacie, „stal se v roce 1877 doktorem práv a působil za své praxe v kancelářích pražských advokátů Dra. Flögla, Dra. Ignáce Hauschilda a Dra. Karla Hauschilda. Soudní praxi konal v letech 1880 a 1881 u soudu zemského a u trestního soudu v Praze. V roce 1881 složil zkoušku advokátní s vyznamenáním a zapsán byl 7. listopadu 1882 do listiny advokátů se sídlem v Březnici jako substitut zemřelého tam advokáta Dra. Karla Hauptmana“.

Do Prahy jako advokát přesídlil Vojtěch Kasanda dne 13. listopadu 1895. Tou dobou byli již první absolventi české právnické fakulty rozdělené Karlo-Ferdinandovy university zapsáni do seznamu advokátů a začali projevovat zájem o stavovské dění. Kasanda ve Spolku českých advokátů v království Českém „ač náležel mezi starší advokáty, súčastnil se spolkové činnosti již od ustavující valné schůze“, podílel se i na zahájení vydávání Časopisu českých advokátů, přejmenovaného později na Právnické rozhledy. V roce 1897 byl poprvé zvolen za člena disciplinární rady Advokátní komory v království Českém, v letech 1904-1913 působil střídavě jako její prezident nebo viceprezident.

Od r. 1911 byl Vojtěch Kasanda opakovaně volen i za druhého náměstka starosty Jednoty právnické. Ještě před zvolením starostou Jednoty byl Vojtěch Kasanda pokládán za vynikajícího právníka a měl za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost. Při příležitosti Kasandových sedmdesátin bylo zdůrazněno, že „žulovým mezníkem jeho činnosti literární zůstane však jeho vydání Randova Práva vlastnického (6. vydání 1917), jemuž dostalo se náležitého ocenění i v listě našem. Zasloužené pocty dostalo se Dru Kasandovi tím, že Právnická Jednota povolala jej v čelo svého předsednictva, na místo, jež tak dlouho zastával jeho velký učitel, jenž v Dru Kasandovi nalezl skvělého interpreta svého věhlasného díla“.

Vojtěch Kasanda byl jednomyslně zvolen starostou Jednoty na valné hromadě konané 10. dubna 1919 poté, kdy jeho předchůdce Rudolf Vyšín odmítl znovu kandidovat. V době volebního aktu devětašedesátiletý Vojtěch Kasanda pak stál u prvních let rozmachu Jednoty v samostatném státě, v r. 1919 byl činný u zahájení příprav druhého sjezdu právníků československých, byl aktivní i na poli legislativním. „Tím důležitější a závažnější byly jeho práce při reformě českého práva v době popřevratové, kde Dr. Kasanda jmenován byl v anketě, svolané v červnu 1920 naším ministerstvem spravedlnosti pro reformu obecného zákona občanského a jeho unifikaci s občanským právem dosud platným na Slovensku, koreferentem pro reformu práva vlastnického a předpisů o služebnostech.“ V neposlední řadě byl Kasanda nadále zapojen do prací ve Spolku advokátů československých a ve stavovské samosprávě.


Stanislav Balík

Jedná se o zkrácenou verzi příspěvku, který autor publikoval ve Zpravodaji Jednoty českých právníků.

JUDr. Vladimír Brož se narodil 23.2.1918 v Čečelovicích. Pocházel ze starého českého rodu a vyrůstal ve spořádané rodině veřejně činného učitele v nedalekých Bezdědovicích v tehdejším blatenském okrese. Již od útlého věku se horlivě účastnil života ve venkovských tělocvičných, osvětových a kulturních organizacích v Hořicích v Podkrkonoší, kam se rodina v r. 1929 přestěhovala. Ovlivnilo ho místní umělecké prostředí, bohaté na výtvarná, zejména sochařská díla významných českých výtvarníků. Reálné gymnázium absolvoval v Novém Bydžově a po té se na podzim 1937 zapsal na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Práva si zvolil přesto, že si jeho rodiče přáli, aby se stal lékařem. Od počátku nejen pilně studoval, ale pracoval také ve funkcích v právnickém spolku Všehrd. Na fakultě ho formovaly tehdejší významné právnické osobnosti, které byly vesměs žáky svých slavných předchůdců, např. prof. Randy a  prof. Krčmáře. Stačil ještě složit první státnici, pak však neodvratně a katastrofálně do jeho osudu zasáhly tragické události mnichovské krize, záboru Sudet a konečně nacistické okupace.  V listopadu 1939 se zúčastnil pohřbu Jana Opletala a jako obyvatel Nové koleje byl následně odvlečen spolu s dalším více než tisícem českých studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen u Berlína. Tam ve stálém ohrožení života a zdraví pobyl do konce r. 1942, měl však i možnost seznámit se tam s řadou významných vězněných osobností. Po propuštění z vězení až do konce války pracoval v rolnickém družstvu.

Po osvobození  Dr. Brož rychle dokončil právnická studia a promoval v květnu 1946. Po té byl přijat jako právník na generální ředitelství Čs. dolů. Po únorovém převzetí moci komunisty v r. 1948, které těžce nesl, se stranicky neangažoval, což se ovšem projevilo v omezených možnostech uplatnit podle svých představ své právnické ideály v ryze právnickém povolání. Advokátním koncipientem byl jen krátkou dobu, aby se pak angažoval v apolitické sféře právní regulace dolů, energetiky a plynárenství. Publikoval v desítkách odborných domácích i zahraničních časopisů, spolupracoval na komentáři na horním  zákonu. Byl členem mnoha předních společností a institucí daného oboru.

Dr. Brož byl za svou protinacistickou a odbojovou činnost za války oceněn mimo jiné Československým válečným křížem 1939-1945, Pamětní medailí vlády ČR za účast v boji, Pamětní medailí Svazu bojovníků za svobodu, jubilejním křížem Akademické unie, Stříbrnou medailí prof. Antonína rytíře Randy a stříbrnou medailí Karlovy University.

Dr. Brož byl příkladem, jak kulturní a historické zájmy kladně obohacují právníka a příznivě ovlivňují  jeho etické pojímání profesního poslání. Od mládí se zajímal a aktivně se účastnil kulturního a spolkového života v nejrůznějších uměleckých oborech výtvarných, literárních, historických, shromažďoval pro své osobní potěšení a vnitřní obohacení různé sbírkové předměty a publikace, věnoval se bádání v historii svého rodu a bylo patrné, jak to vše prolíná celou jeho právnickou osobností. Vedle právníků stýkal se a pěstoval přátelství i s významnými umělci a výtvarníky.

S podobnou vervou, iniciativou, pečlivostí, invencí a pílí přistupoval Dr. Brož i k práci v Jednotě českých právníků, kam vstoupil v r. 1968. Nejprve stál u obrodných snah Pražského jara, které však byly bohužel brzo umlčeny normalizací po sovětské vojenské intervenci. Pak už bylo možno se ve spolkovém životě snažit jen o co nejmenší škody kladením důrazu na čistě právní program spolku a omezování ideologie. To se celkem dařilo. I Dr. Brož samozřejmě uvítal návrat svobody v r. 1989 a byl jedním z prvních, kteří neprodleně zahájili již počátkem r. 1990 obnovu JČP na demokratickém základě. Zúčastnil se po ustavení právnického fóra práce tzv. iniciativního výboru, který se ustavil z podnětu prof. JUDr. Karla Malého, Dr.Sc. a který svolal na 29.3.1990  mimořádnou konferenci JČP. Ta zahájila novou etapu v životě této organizace. Do jejího čela byl zvolen JUDr. Pavel Rychetský, tehdejší významný politik, jehož funkci nakrátko po něm převzal JUDr. Otakar Motejl, předseda federálního Nejvyššího soudu ČSFR. Konference přijala nové stanovy JČP. Vnitřní organizace jednoty byla tehdy postavena na teritoriálním principu, což při soustředění právníků do velkých měst vedlo k tomu, že mnohé okresní základní organizace byly početně slabé a nevýkonné. Početní stav členstva se tak snižoval, mnohé organizace postupně zanikaly. Práce JČP se koncentrovala nakonec téměř jen v Praze a Brně. Za této situace z iniciativy Dr. Brože a dalších pražských kolegů došlo dne 23. října 1990 ke sloučení jednotlivých pražských obvodních organizací do jediné celopražské základní organizace JČP (dnes Pražského sdružení JČP).  Předsedou jejího výboru byl zvolen JUDr. Vladislav Brož, členy výboru Dr. Sovová, Dr. Rykl, Dr. Mitlöhner CSc., Dr. Plašil, Dr. Zeman a Dr. Peterka. Členy revizní komise se stali Dr. Bogner a Mgr. Kutá. Postupem doby, zejména iniciativou Dr. Brože, který byl aktivní i v orgánech ústředí JČP, se pražské a též brněnské sdružení staly hnacím motorem celé JČP. Dr. Brož stál v čele všech aktivit a neustále inicioval další a další obory spolkové činnosti.

 Jako nejdůležitější je třeba vzpomenout udílení Randových medailí (v zápisu z jednání výboru ZO JČP v Praze 1 je výslovně uvedeno: “dr.Brož informoval o historických kořenech JČP a navrhl novou koncepci její organizace s možností udělovat v souvislosti s čestným členstvím též čestnou medaili rytíře Randy“) . Tato medaile, jejíž statut též vytvořil Dr. Brož, se uděluje za velké veřejné pozornosti právnické obce dodnes a její provedení bylo z podnětu Dr. Brože svěřeno významnému medailérovi ak. malíři Lumíru Šindelářovi, takže jde o cenné umělecké dílo. Dalším významným přínosem Dr. Brože byl jeho podnět ke zřízení Grémia Jednoty českých právníků, přidruženého orgánu složeného ze špiček českého právnického světa, jehož prvním počinem bylo vytvoření a přijetí Etického kodexu českého právníka v době, kdy morální stránka profesní činnosti tohoto povolání ještě zdaleka nebyla tak aktuální jako dnes. Z jeho iniciativy bylo uspořádáno několik prestižních seminářů, některých i s mezinárodní účastí a na aktuální témata z různých právních oborů.  V rámci ediční činnosti JČP prosadil Dr. Brož ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze vydávání knižnice Memorabilia iuridica a Miscelania iuridica, v nichž vyšly mimo jiné i cenné bibliografické studie o významných českých univerzitních profesorech práva. Dr. Brož byl také iniciátorem a spoluautorem I. dílu Encyklopedie současných českých právníků a pokusil se, bohužel bez potřebné finanční podpory právnické veřejnosti, založením nadace Právnický dům o získání budovy jako centra pro stavovskou spolupráci právníků všech oborů. Od počátku byl iniciátorem diskusních setkání, přednášek a seminářů a tato činnost se posléze rozvinula natolik, že je pro nás nepostradatelná, neboť je o ni mezi členy velký zájem a znamená pro JČP i hmotnou oporu. Společenskou činnost podpořil Dr. Brož také pravidelným pořádáním oblíbených kulturních večerů v  komorním divadla Viola a dalšími kulturními akcemi. Při desetiletém výročí založení PS JČP byla uspořádána pod jeho vedením a za vydatné pomoci doc. JUDr. Vladimíra Kindla v prostorách Právnické fakulty UK v Praze zajímavá výstava věnovaná památce prof. Antonína rytíře Randy a byl uspořádán velký slavnostní oběd pro členy v restauraci Mánes na Žofíně.

Své životní dílo vložil Dr. Brož do dvou autobiografických děl Dies atri a Dies irae, v nichž vylíčil své pohnuté životní osudy právníka a občana. Jsou poutavým obrazem doby, která sice nepřála lidem jeho demokratického ražení, ale přesto nebyla s to zabránit, aby neprožili život bohatý a plodný. Dr. Brož svou činností pro Jednotu přímo žil, pro Jednotu doslova dýchal. Bylo zjevné, že o své práci neustále přemýšlí a nepřestává usilovat o její zlepšování a rozvíjení. Neustále přicházel s novými nápady, jak pronikat do povědomí příslušníků našeho stavu. Využíval při tom bohatých spolkových zkušeností. V tomto ohledu byl vlastně po r. 1989 misionářem na poli neoraném, neboť kdysi u nás tak bohatá spolková a zájmová činnost za 50 let totalitních režimů téměř zdegenerovala nebo dokonce zanikla. Dr. Brož byl jejím vytrvalým křísitelem. Patřil k poslední generaci, která ještě zastihla alespoň doznívání svobodného života u nás před druhou světovou válkou, což bylo na Dr. Brožovi na první pohled patrné a mimořádně ho to zdobilo. Uváží-li se, jaké četné další společenské a kulturní zájmy mimo Jednotu měl, nutno se před ním sklonit v hlubokém obdivu.  Lze zcela oprávněně konstatovat, že za jeho působení jako předsedy PS JČP se nevykonalo nic, na čem by neměl Dr. Brož lví podíl a že pro své nástupce byl nepřekonatelným vzorem a inspirací. Jednota dodnes žije z jeho odkazu.  Předsednictví PS JČP ukončil Dr. Brož v r. 1996 a zemřel 19. prosince 2001.

 

Zpracoval JUDr. Antonín Mokrý

Struktura JČP