Mediace a její využití před podáním žaloby

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Zaměření:

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012 a poprvé zakotvil v českém právním řádu profesi „zapsaného mediátora“. Stanovil také pravidla procesu mediace, podmínky pro vznik oprávnění vykonávat uvedenou profesi, upravil procesní možnosti soudu odkázat v průběhu občanského či zvláštního soudního řízení jeho účastníky na mediaci a rovněž nastavil pravidla vlivu mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt.

Tato právní úprava je (pakliže bude využívána jak veřejností, tak soudy) způsobilá v nezanedbatelném rozsahu docílit buď vyřešení řady konfliktů bez jakékoliv ingerence soudu (tj. zcela mimo soudní řízení), anebo uzavření většího množství soudních či mimosoudních dohod v rámci civilních řízeních.

Osnova:

· Seznámení s obsahem úpravy zákona o mediaci: vysvětlení pojmů zapsaný mediátor, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, odpovědnost za obsah mediační dohody, vykonatelnost mediační dohody, vliv zahájení a ukončení mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt

· Objasnění znaků mediace jako procesu a náplně profese zapsaného mediátora: dobrovolnost mediačního procesu, etika mediátora, jeho nezávislost, nestrannost, odbornost, požadavky na mlčenlivost mediátora, podmínky pro vznik oprávnění výkonu profese zapsaného mediátora

· Mediace jako prevence soudních sporů: vliv mediace na eskalaci konfliktu, optimální načasování jejího zahájení

· Využití procesu mediace v občanském soudním řízení: nařízení prvního setkání s mediátorem, mediační dohoda jako podklad prétorského nebo soudního smíru, náklady na první setkání s mediátorem jako náklady řízení, nepřiznání náhrady nákladů řízení při nerespektování povinnosti setkat se s mediátorem, postavení mediátora jako svědka v návaznosti na jeho povinnost mlčenlivosti, využitelnost listin vzešlých z procesu mediace jako listinných důkazů

· Jak rozpoznat vhodnost sporu k mediaci: zohlednění předmětu sporu, motivací, cílů a vztahů stran konfliktu

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

04.04.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

Mgr. Šárka Hájková, soudkyně KS Praha

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze (1997), v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. V letech 1997 až 2001 působila jako právní konzultant na NKÚ. V roce 2001 nastoupila u okresního soudu a od září 2011 je soudkyní Krajského soudu v Praze. Specializuje na problematiku manželského majetkového režimu a spoluvlastnictví. Dlouhodobě se zabývá otázkami využití mediace v občanském soudním. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o mediaci nakladatelství C. H. Beck.