Mediace a její využití před podáním žaloby

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Zaměření:

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012 a poprvé zakotvil v českém právním řádu profesi „zapsaného mediátora“. Stanovil také pravidla procesu mediace, podmínky pro vznik oprávnění vykonávat uvedenou profesi, upravil procesní možnosti soudu odkázat v průběhu občanského či zvláštního soudního řízení jeho účastníky na mediaci a rovněž nastavil pravidla vlivu mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt.

Tato právní úprava je (pakliže bude využívána jak veřejností, tak soudy) způsobilá v nezanedbatelném rozsahu docílit buď vyřešení řady konfliktů bez jakékoliv ingerence soudu (tj. zcela mimo soudní řízení), anebo uzavření většího množství soudních či mimosoudních dohod v rámci civilních řízeních.

Osnova:

· Seznámení s obsahem úpravy zákona o mediaci: vysvětlení pojmů zapsaný mediátor, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, odpovědnost za obsah mediační dohody, vykonatelnost mediační dohody, vliv zahájení a ukončení mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt

· Objasnění znaků mediace jako procesu a náplně profese zapsaného mediátora: dobrovolnost mediačního procesu, etika mediátora, jeho nezávislost, nestrannost, odbornost, požadavky na mlčenlivost mediátora, podmínky pro vznik oprávnění výkonu profese zapsaného mediátora

· Mediace jako prevence soudních sporů: vliv mediace na eskalaci konfliktu, optimální načasování jejího zahájení

· Využití procesu mediace v občanském soudním řízení: nařízení prvního setkání s mediátorem, mediační dohoda jako podklad prétorského nebo soudního smíru, náklady na první setkání s mediátorem jako náklady řízení, nepřiznání náhrady nákladů řízení při nerespektování povinnosti setkat se s mediátorem, postavení mediátora jako svědka v návaznosti na jeho povinnost mlčenlivosti, využitelnost listin vzešlých z procesu mediace jako listinných důkazů

· Jak rozpoznat vhodnost sporu k mediaci: zohlednění předmětu sporu, motivací, cílů a vztahů stran konfliktu

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

04.04.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

Mgr. Šárka Hájková, soudkyně KS Praha

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze (1997), v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. V letech 1997 až 2001 působila jako právní konzultant na NKÚ. V roce 2001 nastoupila u okresního soudu a od září 2011 je soudkyní Krajského soudu v Praze. Specializuje na problematiku manželského majetkového režimu a spoluvlastnictví. Dlouhodobě se zabývá otázkami využití mediace v občanském soudním. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o mediaci nakladatelství C. H. Beck.