Medaile Antonína Randy

V pátek 15. října 2021 se po roční přestávce způsobené celosvětovou pandemickou situací konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy; ty uděluje Rada Jednoty českých právníků významným českým i zahraničním právnickým osobnostem jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního života v zemi a upevňování přátelských vztahů.

Úvodní slovo přednesl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu, kterého za řečnickým pultíkem vystřídal následně místopředseda Vrchního soudu v Praze, expert na trestní právo JUDr. Robert Fremr s přednáškou, která je již tradiční bodem tohoto slavnostního zasedání JČP. Pan doktor pro tuto příležitost vybral filozoficko-právní téma, které nazval prostě Právo versus spravedlnost. Jak název samotný napovídá, zaměřil se na obsah a vztah těchto dvou pojmů, popsal, jak na tyto pojmy nahlížejí různé teorie a neopomněl ani nespravedlnost a pojem nalézání práva a spravedlnosti. Jak připomněl slova ústavního soudce, bývalého advokáta JUDr. Davida Uhlíře, advokát nalézá spravedlnost pro svého klienta, soudce pak spravedlnost. Podle jeho slov jsou možnosti advokáta dosti omezené, neboť nalézá spravedlnost právě pro svého klienta a jako obhájce je i povinen využít všech možností. Ve svém příspěvku popsal soudcovské nalézání spravedlnosti a vzpomněl i tři případy ze soudní praxe. Zdůraznil pak, že pro soudce není malých a velkých případů. I v případě tzv. malého případu lze totiž napáchat velké škody na spravedlnosti.

Následný program byl pak již věnován samotnému slavnostnímu předání medailí Antonína rytíře Randy za roky 2020 a 2021. Z rukou pana doktora Rychetského, předsedy JČP, obdrželo toto významné ocenění celkem 13 osobností právnického světa.

Zlatou medaili Antonína rytíře Randy obdrželi:

JUDr. Vladislav Brož in memoriam, a to za unikátní přínos k obnovení činnosti Jednoty českých právníků po roce 1989 a za úsilí k rozvoji ideálů jednotného právnického spolku. Významná osobnost právnického světa, doktor Brož do JČP vstoupil již v roce 1968 a stál u obrodných snah Pražského jara, které však byly bohužel brzo umlčeny normalizací po sovětské vojenské intervenci. Pak už bylo možné se ve spolkovém životě snažit jen o co nejmenší škody kladením důrazu na čistě právní program spolku a omezování ideologie. JUDr. Brož samozřejmě uvítal návrat svobody v roce 1989 a byl jedním z prvních, kteří neprodleně zahájili počátkem roku 1990 obnovu JČP na demokratickém základě, byl zvolen předsedou výboru Pražského sdružení JČP, navrhl novou koncepci udílení Randových medailí a vytvořil statut medaile. Zlatou medaili za něho převzala vnučka JUDr. Jana Kůrková.

Prof. JUDr. Karel Malý, emeritní rektor UK a právní historik, za významný podíl na znovuobnovení Jednoty českých právníků po roce 1989, za přínos k obnovení slavnostního udílení Randových medailí významným právníkům, a za mimořádný přínos na poli vědeckém, pedagogickém a společenském.

Stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy obdrželi: 

JUDr. Eva Barešová, významná právnička, bývalá dlouholetá vedoucí oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, lektorka a autorka mnoha publikací v oboru nemovitostí, za nesmírně obětavou práci pro Jednotu českých právníků v oblasti vzdělávání, tvorby vnitřních předpisů a Zpravodaje JČP a za odborný přínos v oboru věcných práv k nemovitostem.

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, za rozsáhlou a obětavou přednáškovou a publikační činnost pro Jednotu českých právníků, jakož i za významný přínos k rozvoji obchodního práva.

JUDr. Robert Fremr, místopředseda Vrchního soudu v Praze, bývalý místopředseda Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, za mimořádný přínos v oboru trestního práva v mezinárodním měřítku a za reprezentaci českého soudnictví v jedné z nejrenomovanějších mezinárodních soudních institucí.

JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a dlouholetý předseda České advokátní komory, za přínos k vzájemné komunikaci mezi právnickými profesemi, zejména po přistoupení ČAK k Memorandu o spolupráci s JČP v lednu roku 2018, za snahu kultivovat advokátní stav a využívat jeho potenciál pro rozvoj právní vědy a právní kultury z pozice renomovaného advokáta a představitele české advokacie a za úsilí o znovuobnovení tradice sjezdů českých právníků.

JUDr. Ladislav Muzikář, emeritní soudce a expert na dědické právo, za dlouholetou obětavou přednáškovou a publikační činnost pro Jednotu českých právníků a za významný přínos na poli dědického práva.

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, významný německý advokát a prezident KJT, za významný přínos na poli mezinárodního práva a za úsilí o spolupráci českých, slovenských, rakouských a německých právníků.

JUDr. Pavel Zeman, bývalý dlouholetý nejvyšší státní zástupce, a to za přínos k vzájemnému respektu mezi jednotlivými právnickými profesemi, za přednáškovou činnost pro brněnské členy JČP, jakož i za úsilí o nezávislost státního zastupitelství.

Bronzovou medaili Antonína rytíře Randy obdrželi:  

JUDr. Roman Fiala, soudce Nejvyššího soudu a jeho bývalý dlouholetý místopředseda, za významný přínos v oboru občanského práva, zejména také v oboru dědického práva, a za dlouhodobou plodnou spolupráci s Jednotou českých právníků.

Prof. JUDr. Jan Kysela, PhD., DrSc., vedoucí Katedry politologie a sociologie PF UK a expert na ústavní právo, za mimořádný přínos v oboru ústavního práva a ochrany lidských práv, a za spolupráci s Jednotou českých právníků, pro jejíž grémium přednáší.

JUDr. Petr Poledník, advokát a člen představenstva ČAKza dlouholetou obětavou spolupráci s brněnským sdružením JČP, za propagaci Jednoty mezi mladými advokáty a za významný přínos k rozvoji české advokacie, zvláště na Moravě.

JUDr. Michal Princ, předseda Obvodního soudu pro Prahu 1, za podporu Jednoty českých právníků, za literární přínos k historii soudnictví a za mimořádné úsilí při péči o historické pražské soudní budovy.