Návštěva výstavy Ivana Exnera

            Na pozvání výboru Pražského sdružení JČP se uskutečnilo dne 21.10.2021 setkání členů PS JČP spojené s prohlídkou výstavy obrazů významného současného malíře Ivana Exnera s názvem „Exner – Belveder“ v Královském letohrádku na Pražském hradě.

Letohrádek královny Anny, zvaný též „Belveder“ nebo „Královský letohrádek“ nechal vybudovat v letech 1538 – 1560 císař Ferdinand I. pro svoji manželku Annu Jagellonskou na východním okraji Královské zahrady. Pod vedením italského kameníka a sochaře Paola della Stella a stavitele Bonifáce Wohlmuta vznikla nádherná renesanční stavba, považovaná za nejčistší renesanční stavbu severně od Alp. Letohrádek sloužil pro rekreaci rodiny panovníka, k pořádání plesů a slavností, též jako representační místo pobytu vznešených návštěvníků hradu. V současnosti slouží jako výstavní prostora Pražského hradu především pro výstavy výtvarného umění a uměleckého řemesla.

            V tomto nádherném renesančním prostředí byla citlivě zakomponována výstava akademického malíře Ivana Exnera, jehož tvorba je především inspirována antikou, italskou renesancí a historií, ale obsahuje i řadu krásných zátiší a působivých vyobrazení krajin. Výstava vznikla za spolupráce Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Spolku výtvarných umělců Mánes u příležitosti jubilejních 60. narozenin Ivana Exnera.

            Průvodcem výstavy nám byl sám autor Ivan Exner, který ve svém výkladu přiblížil svou uměleckou dráhu a uměleckou tvorbu s jeho vyznáním pro uměřenost, řád, vztah umělce k divákovi, své krédo – umění má sloužit člověku.

            Ivan Exner je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze v atelieru profesora Františka Jiroudka a ve své umělecké činnosti pokračuje v tradicí malování klasických závěsných obrazů, v nichž se prolíná inspirace českými klasiky a světovou kulturou, od antiky přes renesanci až po art deco. V závěru osmdesátých let, v čase zakládání nových uměleckých skupin, založil spolu s přáteli výtvarnou skupinu Tunel. Na počátku roku 1992 vstoupil do znovuobnoveného Spolku výtvarných umělců Mánes, kde se zapojil aktivně do práce v jeho výboru a od roku 2010 zastával funkci jednatele, od roku 2015 je pak spolkovým předsedou. Pod jeho vedením započal Spolek novou výraznou etapu.

Výstava je autorskou přehlídkou více než sto reprezentativních obrazů a velkoformátových kreseb, převážně z posledních tří dekád umělecké tvorby Ivana Exnera, v nichž chce zasáhnout, oslovit, ukázat pěstěnou krásu vlastní životu založenému na klasických hodnotách běhu světa v pravidelných intervalech daných vesmírem.

Vystavená díla se slovním doprovodem autora, prokládaném autorovými bohatými znalostmi z italské historie a literatury, vyjadřují zcela nepokrytě, že se hlásí k tradičnímu odkazu antické a renesanční vzdělanosti, k zažitým vzorům evropské kultury vyrostlé na středomořských základech civilizací Starého světa. Nepřehlédnutelná inspirace z těchto základů je např. v obraze „Zde nic neničte“, v němž čerpá z kultury zaniklého národa Etrusků, jejichž kultura byla základem římské kultury.

S originálním přístupem autora se setkáváme ve vystavených dílech s motivem zátiší „Podzim“, „Zátiší z la Valletta“, „Plané hrušky“ nebo obraz „Oběť zápalná“, který se stal symbolem propagace výstavy.

V části vystavených děl se projevuje autorův odkaz na náboženskou či jinou symboliku, z níž čerpá námět pro obraz „Reminiscence“, interpretující biblickou Golgotu. Osudem slavného mučedníka se inspiruje mimo jiné u obrazu „Odaliska“ (Odpočinek sv. Šebestiána), jehož ztvárnění připomíná inspiraci Janem Zrzavým.

Neméně působivá jsou plátna s tématikou krajinářství, pro jehož náměty si jezdí do půvabných zákoutí Apeninského poloostrova a Toskánska nebo se inspiruje českou krajinou, především Vysočiny a Frýdlantska. Ladnost, přirozenost přírody, její proměny jsou stálou Exnerovou inspirací, jak dokládají vystavená díla s motivy zimní krajiny s uchvacujícím ztvárněním prosvítajícího světla, např. „Světlo v lese“ nebo ladnost české krajiny v díle „Opatovický kanál“. Ze svých cest do Itálie čerpá četné náměty, které zobrazil v originálním a netradičním pohledu na Benátky nebo např. v díle „Dobré zprávy z Itálie“. Malby autora jsou často tak věrné skutečnosti, že musí divák přijít co nejblíže, aby si byl jistý, že se jedná o malbu a nikoliv fotografii.

Autor své obrazy zasazuje do replik starých rámů, které si částečně dělá sám a které pečlivě vybíral ke konkrétním dílům anebo opačně vyhledal ušlechtilý rám, k němuž posléze zvolí námět. Tento vztah autora umocňuje umělecký dojem celého díla, např. nádherný rám z éry quattrocentra z 15.stol.,  který autorovi zapůjčil Arthouse Hejtmánek, vyniká u díla „Kruh dokončenosti“, vzniklého v době pandemie.

Pro účastníky našeho setkání znamenalo setkání s uměleckou tvorbou Ivana Exnera, přiblíženou autorovým vysoce erudovaným výkladem, bohatý umělecký zážitek. Mnozí z nás tvorbu autora znají ať již z Galerie Kooperativy, kterou jsme již několikrát společně navštívili, nebo z jiných výstav např. Portrét v Čechách pohledem dvou staletí. Sešlo se nás tentokrát víc jak 40 a překvapili jsme početnou účastí nejen sebe, ale i autora, který o sobě říká „Každý, kdo o mě má zájem, musí vyvinout určité úsilí, aby mě našel a setkal se se mnou. A to je pro mě cenné, protože s takovým člověkem už stojí za to si popovídat.“. Autor si s námi skutečně povídal, vysvětloval své postoje, názory a o každém obraze by dokázal dlouze povídat, co jím chtěl vyjádřit a co ho k jeho vzniku inspirovalo. Velmi sympatická jsou jeho slova na adresu samotných diváků: „Je důležité, aby se lidé v roli diváka vždycky spolehli sami na sebe, aby se spolehli na svůj rozum, aby si nenechali vnutit názor druhých i když se tváří, že jsou poučení, protože daleko důležitější je ten jejich názor.“.

Měli jsme tak vynikající možnost seznámit se s tvorbou akademického malíře Ivana Exnera, který patří již po několik dekád k neopominutelným autorům domácí výtvarné scény.

Kdo nestihl výstavu v Královském letohrádku, která skončila 24. 10. 2021, má možnost se s tvorbou akademického malíře Ivana Exnera setkat nyní v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech (od 7.11. 2021 do 30. 1. 2022) (viz blíže Kulturní okénko Zpravodaj JČP č. 4/2021).

Připravila: JUDr. Božena Burdychová

Zdroj:

https://www.stream.cz/slavni-neznami/snz-exner-237732

https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/exner-belveder-12152

https://www.informuji.cz/clanky/8837-exner-belveder/