Zvýšení členských příspěvků

Prezídium JČP rozhodlo, a to s účinností od 1. 1. 2024, o zvýšení členského příspěvku na částku 1 600 Kč ročně pro výdělečně činné členy, resp. na 800 Kč ročně (snížený členský příspěvek pro členy, kteří nejsou trvale výdělečně činní). V tomto smyslu též došlo k novelizaci příspěvkového řádu.

Je vhodné připomenout, že naposledy došlo k úpravě výše členských příspěvků před více než pěti lety. Je všeobecně známo, že se zejména v důsledku vysoké inflace, zvýšení cen energií apod. změnila ekonomická situace. Bohužel se tato skutečnost dotkla i Jednoty českých právníků. Nejedná se jen o náklady technickoadministrativní, když se zvýšily ceny za energie, poštovné, mzdové náklady apod., ale vzrostly i náklady na vydávání a distribuci Zpravodaje JČP, který nezastupitelným způsobem reprezentuje Jednotu českých právníků a vydobyl si mezi právnickou veřejností vysoké renomé. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že bez výrazného přispění našich sponzorů by Zpravodaj nebylo možné vydávat v takovém rozsahu a na tak vysoké obsahové úrovni.

Rozhodnutí o zvýšení příspěvků předcházela široká diskuse, tomuto tématu se věnovala červnová Konference JČP i výbor a členská schůze Pražského sdružení JČP.

Prezídium si je vědomo, že toto nepopulární rozhodnutí bude mít určitý dopad na všechny členy, nicméně je přesvědčeno a věří, že se toto nezbytné opatření setká s pochopením.

V roce 2022 se uskutečnila jedna z nejvýznamnějších právnických akcí, kdy se po více než 80 letech podařilo znovu uskutečnit Sjezd českých právníků, který organizačně zajišťovala Jednota českých právníků.  Sjezd se setkal s mimořádným ohlasem a přinesl další posílení postavení Jednoty českých právníků v rámci právnických organizací i mezi laickou veřejností. Tato prestižní akce sebou přinesla nemalé náklady, k nimž je třeba podotknout, že se na nich podílely rovným dílem všechny zúčastněné komory a profesní spolky. Jejich představitelé se rozhodli, že se v květnu roku 2025 uskuteční další sjezd. Jednota českých právníků chce být v rovnocenném postavení a musíme tedy počítat s tím, že se bude podílet na nákladech dalšího sjezdu i na vydání sjezdového sborníku.

V následujícím roce Jednota českých právníků plánuje vedle vydávání Zpravodaje a pořádání tradičních akcí, jakými jsou schůze Grémia JČP, slavnostní předávání Randových medailí, společných návštěv, podpory akcí místních sdružení atd., využít svého postavení k dalšímu rozvoji činnosti, rozšíření členské základny a zatraktivnění svojí činnosti, což se neobejde bez potřebných finančních prostředků. V tomto směru je nutné vyzdvihnout aktivitu Pražského sdružení, které hraje v rámci Jednoty nezastupitelnou úlohu a které se samo snaží v maximální možné míře zejména konáním seminářů, přednášek apod. zajistit finanční prostředky pro svoji činnost. V tuto chvíli je nutné připomenout významnou pomoc ze strany našich partnerů, bez které by nebyla možná činnost Jednoty v takovém rozsahu, jako dosud.

Vážené členky a členové Jednoty českých právníků, přijměte, prosím tuto informaci s pochopením.

Děkujeme

Prezídium JČP